مقاله بررسي اثر تزريق داخل صفاقي عصاره آبي دانه رازيانه (Foeniculum vulgare) بر هورمونهاي گنادوتروپين و تستوسترون در موش صحرايي نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تزريق داخل صفاقي عصاره آبي دانه رازيانه (Foeniculum vulgare) بر هورمونهاي گنادوتروپين و تستوسترون در موش صحرايي نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه
مقاله اسپر ماتوژنز
مقاله تستوسترون
مقاله LH،FSH
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي آهوانويي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به مشکلات بي شمار ناشي از روند افزايش جمعيت، مطالعه روشهايي که بتواند با پايين آوردن نرخ رشد جمعيت اين روند را دچار وقفه سازد حايز اهميت است. همچنين با توجه به حمايت هاي سازمان بهداشت جهاني از حفظ سلامت جامعه و کنترل جمعيت و نيز بهداشت باروري، امروزه استفاده از فراورده هاي گياهي به عنوان جانشين يا مکمل داروهاي سنتزي ضد بارداري مطرح مي باشد. گياه رازيانه يکي از گياهاني است که در تحقيق حاضر به بررسي اثر عصاره آبي دانه اين گياه بر ميزان تغييرات هورمونهاي گنادوتروپين پرداخته است.
در اين مطالعه از موشهاي رت نر نژاد ويستار (با وزن تقريبي ۲۲۰ – ۲۰۰ گرم) استفاده گرديد. حيوانات به ۴ گروه آزمايشي و يک گروه کنترل تقسيم شدند. حيوانات در گروههاي آزمايشي به مدت ۱۵ روز به ترتيب دوزهايmg/Kg 280، ۱۴۰، ۷۰ و ۳۵ (ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن) از اين عصاره را به صورت تزريق داخل صفاقي (IP) دريافت نمودند. در مدت زمان ذکر شده گروه کنترل نيز سرم فيزيولوژي را به صورت (IP) دريافت کردند. در طي اين مدت دو بار (روزهاي ۸ و ۱۶) از موشها خونگيري مستقيم از قلب انجام شد. خون هاي استخراج شده از بطن چپ جهت اندازه گيري هورمون سانتريفيوژ شده و سه هورمون تستوسترون،LH  و FSH مورد سنجش هورموني قرار گرفتند.
با توجه به نتايج سطح هورمون LH و تستوسترون موجود در سرم خون گروههاي آزمايشي با يکديگر و با گروه کنترل هم در هفته اول و هم ودر پايان هفته دوم از لحاظ آماري اختلاف کاهشي معني داري داشته است. به عبارتي ديگر در ميزان غلظت اين دو هورمون از دوز ۳۵ mg/kg تا ۲۸۰ mg/kg روند کاهشي مشاهده شده است ولي در ارتباط با ميزان هورمون FSH فقط در دوز ۲۸۰ mg/kg و تنها در پايان هفته دوم کاهش معني داري مشاهده شده است.
کاهش چشمگير در ميزان سطوح هورمونهاي گنادوتروپين نشانگر آن است که عصاره آبي اين دانه اين گياه مي تواند روي فعاليت سيستم توليد مثلي جنس نر اثر کاهشي داشته باشد. داشتن عوارض جانبي کمتر، ارزان و در دسترس بودن اين گياه از جمله مواردي است که رازيانه مي تواند به عنوان ماده اي جهت کنترل زاد و ولد، مفيد واقع شود. شايان ذکر است به منظور تعيين ماده موثره در اين گياه و بررسي عوارض جانبي آن، تحقيقات بيشتري ضرورت دارد.