مقاله بررسي اثر تزريق مهارکننده آدنيليل سيکلاز (SQ-22536) بر پردردي ناشي از تسهيل سيناپسي منطقه سري شکمي – مياني بصل النخاع موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تزريق مهارکننده آدنيليل سيکلاز (SQ-22536) بر پردردي ناشي از تسهيل سيناپسي منطقه سري شکمي – مياني بصل النخاع موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارکننده آدنيليل سيکلاز
مقاله SQ-22536
مقاله آزمون فرمالين
مقاله ناحيه سري شکمي – مياني بصل النخاع
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزوند مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري زرمهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاكپاي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فعال شدن مسير آدنوزين مونوفسفات حلقوي (cAMP) سبب پردردي مکانيکي، حساس شدن نورون هاي دردي مسير نخاعي و فسفريله شدن مسير مولکولي پرتئين باندشونده به جزء پاسخ دهنده به (CREB) cAMP مي شود که نسخه برداري ژني را شروع مي کند. بنابراين در اين مطالعه نقش آدنيليل سيکلاز و مسير cAMP در تسهيل سيناپسي در منطقه سري شکمي – مياني بصل النخاع (RVM) به دنبال تزريق فرمالين در کف پاي حيوان مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از ۳۶ سر موش صحرايي نژاد اسپراگ – دالي در محدوده وزني ۳۰۰-۲۵۰ گرم استفاده گرديد. حيوانات به طور تصادفي به ۶ گروه شاهد، حلال دارو (سالين)، شاهد جراحي و مقادير ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نانومول SQ-22536 تقسيم شده و فرمالين در پاي راست حيوانات تزريق گرديد. ميانگين نمره رفتارهاي درد با استفاده از آزمون Anova در گروه هاي مختلف مقايسه شده است.
نتايج: تزريق داخلRVM  غلظت ۱۰۰ نانومولار SQ-22536 توانست در دقايق ۵، ۱۰، ۱۵، ۵۰ و ۵۵ علايم رفتاري درد ناشي از تزريق فرمالين را به طور معناداري (P<0.05) کاهش دهد. هم چنين غلظت ۲۰۰ نانومولار SQ-22536 تنها در دقيقه ۱۵ رفتار دردي را کاهش داد.
نتيجه گيري: بنابراين مهار آدنيليل سيکلاز به وسيله SQ-22536 داخل  RVMسبب کاهش رفتارهاي دردي ناشي از آزمون فرمالين در موش صحرايي مي شود.