مقاله بررسي اثر تزريق موضعي دگزامتازون در تسکين درد پس از درمان هاي چند مرحله اي ريشه دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تزريق موضعي دگزامتازون در تسکين درد پس از درمان هاي چند مرحله اي ريشه دندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله درمان کانال ريشه دندان
مقاله دگزامتازون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: جلال زاده سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: التهاب به عنوان يکي از عوامل به وجود آورنده درد است که همواره مورد توجه محققين مي باشد. دگزامتازون چندين سال است که به علت خاصيت ضدالتهابي و حداقل اثرات جانبي آن برروي انسان در مقايسه با ديگر مواد استروئيدي به روش هاي مختلف مورداستفاده قرار گرفته است و تا حدود زيادي موفقيت هايي را نيز در کنترل درد داشته است. به همين منظور اين مطالعه باهدف تعيين تاثير تزريق موضعي دگزامتازون درتسکين درد پس از درمان هاي چندمرحله اي ريشه دندان انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه ازنوع کارآزمايي باليني يک سو کور ميباشد که بر روي ۶۰ بيمارزن و مرد نيازمند به درمان ريشه مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکي همدان انجام گرفت. پس از تزريقml  2 از دگزامتازون و يا محلول رينگر در وستيبول باکال دندان مربوطه بيمار با توجه به رده بندي بيمار در گروه دگزامتازون و يا شاهد، اطلاعات توسط پرسش نامه اي که شامل سوالاتي درمورد ويژگيهاي دموگرافيک شخص و سوالاتي مربوطه به ميزان شدت و نوع درد به همراه استفاده از مسکن بود جمع آوري گرديد و به وسيله نرم افزار ۱۶ EP  و آزمون هاي آماري ۲ x  و t-test آناليز شد.
يافته ها: فراواني درد، شدت درد و ميانگين رتبه در دو گروه شاهد ومورد درساعت هاي ۴، ۸، ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از درمان تفاوت آماري معني داري را نشان داده است. همچنين مقايسه دوگروه شاهد و مورد بعدازدرمان تفاوت آماري معني داري را نيز بر اساس مصرف مسکن، عوارض تزريق، تاثير دگزامتازون با توجه به وضعيت پالپ به صورت وايتال و وجود يا عدم وجود ضايعه راديولوسنس در پري اپيکال ريشه نشان داده است. از لحاظ تحصيلات، جنسيت و سن اين اختلاف معني دارنبوده است.
بحث و نتيجه گيري: به نظر ميرسد استفاده از تزريق دگزامتازون درپايان جلسه تهيه کانال مي تواند تاحدود زيادي باعث کاهش التهاب و درد درناحيه پري اپيکال دندان درمان شده گردد.