مقاله بررسي اثر تزريق هپارين بر غلظت هاي گلوکز و لاکتات پلاسما هنگام فعاليت ورزشي زير بيشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جنوب از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تزريق هپارين بر غلظت هاي گلوکز و لاکتات پلاسما هنگام فعاليت ورزشي زير بيشينه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپارين
مقاله اسيد چرب آزاد
مقاله متابوليسم
مقاله ورزش هوازي
مقاله لاکتات
مقاله گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدامي انوش
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: برخي مطالعات اشاره مي کنند که افزايش موجوديت اسيد چرب آزاد پلاسما به افزايش اکسيداسيون چربي و کاهش مصرف کربوهيدرات در عضله اسکلتي و کل بدن هنگام فعاليت ورزشي منجر مي شود. هدف از اجراي اين مطالعه، تعيين اثر تزريق هپارين روي برخي فاکتورهاي اثرگذار در عملکرد و متابوليسم هوازي هنگام فعاليت ورزشي زير بيشينه است.
مواد و روش ها: ۳۰ مرد سالم در قالب دو گروه تجربي (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) يک آزمون ارگومتري را با شدت ۷۰ درصد حداکثر اکسيژن مصرفي به مدت ۲۰ دقيقه در دو مرحله؛ مرحله اول (اجراي آزمون ورزشي بدون تزريق هپارين يا لاکتوز) و مرحله دوم (تزريق هپارين يا لاکتوز قبل از اجراي آزمون ورزشي به ترتيب در گروه هاي تجربي و کنترل) اجرا نمودند. بلافاصله پس از اتمام هر آزمون، نمونه گيري خون به منظور اندازه گيري غلظت هاي پلاسمايي لاکتات و گلوکز و ميزان فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز به عمل آمد. حداکثر اکسيژن مصرفي هنگام اجراي آزمون نيز اندازه گيري شد. يافته ها توسط آزمون تي مستقل و جفت در هر دو گروه با هم مقايسه شدند.
يافته ها: تزريق هپارين به تغييري در غلظت گلوکز و لاکتات پلاسما و ميزان فعاليت لاکتات دهيدروژناز منجر نشد (P>0.05). همچنين مقدار حداکثر اکسيژن مصرفي و ضربان قلب طي ورزش در شرايط پس آزمون نسبت به پيش آزمون تغييرات معني داري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: تزريق هپارين، ظرفيت هوازي يا مصرف سوبسترا هنگام فعاليت ورزشي زيربيشينه را متاثر نمي کند. مطالعات بيشتري لازم است تا تاثير مستقيم اين نوع مکمل سازي ها را روي مصرف سوبسترا، متابوليسم کربوهيدرات-چربي و عملکرد ورزشي مشخص کند.