مقاله بررسي اثر تغييرات دما بر مصرف گاز طبيعي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تغييرات دما بر مصرف گاز طبيعي در ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف گاز طبيعي
مقاله تغييرات دمايي
مقاله رگرسيون داده هاي تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمافلاورجاني روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد مصرف گاز طبيعي در ايران در طي دهه اخير همواره بيش از رشد مصرف جهاني گاز بوده است. با توجه به اين كه تغييرات دمايي اثرات غير قابل انکاري برتغييرات مصرف مواد اوليه تامين کننده انرژي هاي گرمايي و سرمايي بخش هاي مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبيعي دارد لذا در اين تحقيق برانيم تا تاثيرات دما را بر مصرف گاز كشور در بخش هاي خانگي، صنعتي، كشاورزي، نيروگاهي، عمومي، تجاري و حمل و نقل و هم زمان در استان هاي مختلف ايران مورد بررسي قرار دهيم تا به يك مدل واحد براي تمامي كشور دست يابيم.
رگرسيون داده هاي تلفيقي اگرچه در بين روش هاي ديگر اقتصادسنجي، با تلفيق داده هاي مقطعي و سري هاي زماني موجب افزايش درجه ازادي و در نتيجه افزايش كارايي مدل برآوردي مي گردد اما با توجه به گستردگي و تنوع مدل هاي موجود در اين زمينه، انتخاب مدل مناسب با شرايط و ويژگي هاي هر مساله از اهميت بالايي برخوردار است لذا در اين تحقيق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسي اثر دما بر روي هريك از هفت حوزه مصرف گاز، فرايندي مشخص معرفي و استفاده گرديده است.
از آنجا كه در اين مقاله مصرف گاز در هر يك از حوزه هاي مصرفي به عنوان متغير وابسته و دماي هوا متغير مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده هاي مربوط به دماي هوا و مصرف گاز در هر حوزه براي ۲۵ استان كشور در ۲۴ ماه سال گرداوري گرديده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه هاي سال به عنوان سري هاي زماني، رگرسيون داده هاي تلفيقي مناسب براي تبيين رابطه بين اين دو متغير در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهايت به منظور افزايش دقت مدل، پس از حذف قسمتي از داده ها، مجددا فرايند انتخاب و تخمين مدل اجرا و نتايج حاصل با هم مقايسه شده و شدت ارتباط بين مصرف و دما در هر يك از حوزه هاي مصرفي تحليل و تفسير گرديده است.