مقاله بررسي اثر تغييرات غلظت واکنش دهنده ها بر سينتيک تهيه پلي آکريلونيتريل به روش پليمرشدن راديکالي انتقال اتم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تغييرات غلظت واکنش دهنده ها بر سينتيک تهيه پلي آکريلونيتريل به روش پليمرشدن راديکالي انتقال اتم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليمر شدن راديکالي انتقال اتم
مقاله پلي آکريلونيتريل
مقاله غلظت واکنش دهنده
مقاله سنيتيک
مقاله کاتاليزور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني ممقاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي اصل وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي كلجاهي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش پليمرشدن راديکالي انتقال اتم براي تهيه پلي آکريلونيتريل در غلظت هاي متفاوت آغازگر، کاتاليزور فلز انتقالي و CuBr2 به کار گرفته شد. با استفاده از روش رنگ نگاري گازي (GC)، امکان بررسي تغييرات درجه تبديل و نيز رسم نمودار سينتيکي فراهم شد. نمودار سينتيکي خطي حاصل، نشان از ماهيت زنده پليمرشدن و مقدار غلظت ثابت راديکال آزاد بود. هم چنين، نمودار تغييرات وزن مولکولي متوسط عددي و وزني وزن مولکولي و شاخص پراکندگي با استفاده از روش رنگ نگاري ژل تراوايي (GPC) بررسي شد. نمودار خطي وزن مولکولي متوسط عددي نسبت به درجه تبديل نيز بيان گر ماهيت زنده پليمرشدن است. مقدار درصد تبديل،kapp  و هم چنين وزن مولکولي متوسط عددي با افزايش غلظت آغازگر و همچنين افزايش غلظت کاتاليزور فلز انتقالي افزايش يافت. در حالي که افزايش CuBr2 باعث کاهش مقدار درصد تبديل،kapp  و نيز وزن مولکولي متوسط عددي شد. توزيع وزن مولکولي با افزايش مقدار آغازگر و کاتاليزور فلز انتقالي پهن تر شد. در حالي که افزايش CuBr2 باعث باريک شدن توزيع وزن مولکولي شد. هم چنين، در همه نمونه ها شاخص پراکندگي با پيش رفت واکنش باريک تر شده به نحوي که از مقادير بزرگ تر از ۲ شروع و در انتهاي واکنش به حدود ۱٫۱ کاهش يافت.