مقاله بررسي اثر تكنولوژي ماشيني در پرورش طيور گوشتي در شهرستان سبزوار: تحليل رياضي و اقتصادسنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تكنولوژي ماشيني در پرورش طيور گوشتي در شهرستان سبزوار: تحليل رياضي و اقتصادسنجي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغداران
مقاله تابع توليدي
مقاله تغيير ساختاري
مقاله فن آوري ماشيني
مقاله شهرستان سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، منابع رشد توليد گوشت مرغ در شرايط وجود فن آوري جديد ( فن آوري ماشيني) تعيين شد. آمار و اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از طريق يك مطالعه پيمايشي و تكميل پرسش نامه از ۴۵ مرغدار شهرستان سبزوار به صورت مقطعي در سال ۸۷-۱۳۸۶ جمع آوري شد. نخست با لحاظ متغير مجازي در تابع توليد وجود تغيير ساختاري آزمون شد و سپس به منظور جداسازي منابع تغييرات توليدي حاصل از وجود فن آوري در نمونه مورد نظر، از الگوي بي ساليا (۱۹۷۷) استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مرغداران نمونه اي كه از فن آوري جديد استفاده كرده اند افزايش توليد تخميني به اندازه ۲۱۴ درصد در مقايسه با مرغداران داراي فن آوري قديم داشته اند كه سهم فن آوري از اين رشد توليد، ۶۳ درصد بوده است. در نتيجه ۱۵۱ درصد رشد توليد از افزايش مقدار نهاده ها سرچشمه گرفته است كه سهم نهاده هاي دان، سوخت و نيروي كار به ترتيب ۹۵، ۲۷ و ۲۹ درصد بوده است. پس لزوم سرمايه گذاري در بخش تحقيقات براي كشف نوآوري هاي ماشيني ضروري به نظر مي رسد. هم چنين با توجه به اين كه بيش تر نوآوري ها در منطقه مورد مطالعه از طريق شركت هاي تعاوني به مرغداران معرفي مي شود، تقويت نقش شركت هاي تعاوني براي اطلاع رساني، تبليغات و تامين اعتبار اعضا براي استفاده بهينه از فن آوري جديد توصيه مي شود.