مقاله بررسي اثر تلفيق تيمارهاي کنترل مکانيکي و شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تلفيق تيمارهاي کنترل مکانيکي و شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در منطقه کرج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله مديريت تلفيقي علف هاي هرز
مقاله کنترل مکانيکي
مقاله کنترل شيميايي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 به منظور بررسي اثر تلفيق تيمارهاي کنترل مکانيکي و شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۴ در مزرعه تحقيقاتي بخش علف هاي هرز موسسه تحقيقاتي گياهپزشکي کشور در كرج به اجرا در آمد. اين آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي کامل تصادفي با سه تكرار انجام شد كه در آن سه سطح تيمار كنترل مكانيكي (بدون كنترل يا شاهد، يك بار کلتيواتورزني در مرحله ۱۰ سانتي متري ذرت و دو بار کلتيواتورزني در ۱۰ و۳۰ سانتي متري ذرت) به عنوان فاکتور اصلي و پنج سطح كنترل شيميايي (عدم كاربرد علف كش يا شاهد، كاربرد ميزان كاهش يافته آلاكلر + آترازين به ميزان ۲۵%، ميزان كاهش يافته آلاكلر + آترازين به ميزان ۵۰%، ميزان كاهش يافته آلاكلر + آترازين به ميزان ۷۵%، آلاكلر و آترازين با غلظت كامل به ترتيب به ميزان ۵ و ۱ليتر) به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. در بهار پس از انجام عمليات تهيه زمين و بستر بذر،كشت انجام شد و پس از اعمال تيمارها، كليه مراقبت ها بر اساس عرف منطقه به طور مطلوب انجام شد. در انتهاي فصل رشد و در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك (تشكيل لايه سياه) پس از حذف حاشيه ها، از هر كرت يك متر مربع برداشت شده و عملكرد دانه بر حسب كيلوگرم در متر مربع و اجزاي عملكرد مانند تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف بلال، وزن صد دانه، تعيين و يادداشت برداري شد. نتايج نشان داد که اثر تيمار کلتيواتورزني و تيمار کنترل شيميايي بر کليه صفات در سطح احتمال ۵% از نظر آماري معني دار بود. تيمار دو بار کلتيواتورزني از تيمار شاهد و يک بار کلتيواتورزني برتر بود. هم چنين تيمار يکبار کلتيواتورزني نيز نسبت به شاهد برتر بود. مقايسه ميانگين هاي تيمار علف کش نشان داد که تيمار ۱۰۰% و ۷۵% دز سم علف کش به جز براي وزن ۱۰۰ دانه با هم مشابه بودند و نسبت به شاهد و ساير تيمارها برتر بودند. با توجه به نتايج اين تحقيق در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه مي توان با به کارگيري روش هاي تلفيقي، علاوه بر کنترل موثر علف هاي هرز، عملکرد محصول زراعي شده را نيز افزايش داد. هم چنين در اين صورت اثرات نامطلوب علف کش ها بر محيط زيست و مقاومت علف هاي هرز نسبت به علف کش ها کاهش خواهد يافت.