مقاله بررسي اثر تناوب هاي زراعي مبتني بر كشت گندم بر بانك بذر علف هاي هرز مزارع گندم ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تناوب هاي زراعي مبتني بر كشت گندم بر بانك بذر علف هاي هرز مزارع گندم ميانه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناوب زراعي
مقاله بانک بذر علف هاي هرز
مقاله عمق شخم
مقاله کيسه هاي پارچه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي افضلي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتيان مسگران محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تناوب زراعي مبتني بر كشت گندم بر بانك بذر علف هاي هرز در منطقه ميانه، نمونه برداري از خاک مزرعه آموزشي تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه و مزارع اطراف آن با اطلاع از تناوب هاي زراعي اجرا شده به صورت ميداني انجام شد. تيمارهاي تناوب عبارت بودند از گندم با ذرت، گندم با آفتابگردان، گندم با پياز، گندم با سورگوم، و كشت ممتد گندم به عنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد. آزمايش در قالب طرف فاكتوريل در پايه كرت هاي كاملا تصادفي در ۲۵ تكرار براي هر تيمار تناوب در دو عمق ۱۰-۰ و ۲۰-۱۰ سانتي متري خاك اجرا گرديد. براي مطالعه بانك بذر علف هاي هرز از روش شستشوي نمونه با كيسه هاي پارچه اي استفاده شد. در اين تحقيق در مجموع ۱۴۳۱۴ بذر متعلق به ۳۵ گونه از علف هاي هرز جمع آوري و شناسايي شد که علف هرز تاج خروس ريشه قرمز در ميان ۲۱ گونه علف هرز رايج در مزارع گندم بيشترين تعداد بذور علف هرز را به خود اختصاص داد. بر اساس نتايج به دست آمده، توليد بذر ۶ علف هرز شاه تره، دم روباهي زرد، پيزر، اويارسلام، كنف وحشي و خرفه در تمامي تناوب هاي اعمال شده بسيار كم تر از كشت ممتد گندم بود. در صورتي كه هيچ كدام از تيمارها نتوانستند بانك بذر برخي از علف هاي هرز مانند تاج خروس ريشه قرمز، اويارسلام، قياق و خرفه را نسبت به تيمار شاهد كاهش دهند. به طور كلي، تناوب هاي زراعي گندم با ذرت، گندم با سورگوم و گندم با پياز نسبت به كشت ممتد گندم (شاهد) و تناوب گندم با آفتابگردان، باعث كاهش معني دار بانك بذر علف هاي هرز زراعت گندم شدند که در اين ميان تناوب گندم با سورگوم بهتر از بقيه بود. هم چنين دو عمق مورد بررسي از نظر بانك بذر كل پنج تيمار تناوبي با همديگر تفاوت معني دار نشان ندادند.