مقاله بررسي اثر تنش خشكي بر سيستم آنتي اكسيدانتي گياهچه هاي برخي از اكوتيپ هاي يونجه چند ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش خشكي بر سيستم آنتي اكسيدانتي گياهچه هاي برخي از اكوتيپ هاي يونجه چند ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدانت
مقاله يونجه هاي چند ساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات اسيلان كمال
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلويي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف شناسايي و مقايسه ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت در گياهچه ده اكوتيپ يونجه چند ساله در سه سطح تنش خشكي با يك آزمايش فاكتوريل ۱۰×۳ و ۳ تكرار در قالب طرح كاملا تصادفي اجرا شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اكوتيپ ها، سطوح تنش و اثرات متقابل آن ها اثر معني داري بر سطح فعاليت كليه آنزيم هاي مورد بررسي داشته اند. نتايج مقايسه ميانگين نيز نشان داد كه تنش متوسط خشكي (۴- بار) بيشترين سطح فعاليت چهار نوع آنزيم مورد مطالعه را به همراه داشته در حاليكه تنش شديدتر (۶- بار) احتمالا با تخريب سيستم سنتز پروتئين، موجبات كاهش سطح فعاليت اين آنزيم ها را فراهم نموده است. مقايسه ميانگين سطح فعاليت آنزيم ها نيز نشان داد كه سوپراكسيدديسموتاز و پراكسيداز به ترتيب با ميانگين تغييرات جذب ۷۸۰٫۱ و ۸٫۲ ميلي گرم پروتئين در دقيقه، بيشترين و كمترين سطح فعاليت آنزيمي را داشته اند. اكثر اكوتيپ هاي مورد بررسي نيز روند تغييرات فعاليت آنزيمي مشابهي را در سطوح مختلف خشكي نشان دادند. با اين حال روند تغييرات فعاليت آنزيم پراكسيداز در اكوتيپ هاي خارجي كاملا متفاوت نسبت به اكوتيپ هاي ايراني بود به گونه اي كه فعاليت آنزيم پراكسيداز در تنش خشكي متوسط و شديد روندي كاهشي داشت. اين در حالي بودكه اكوتيپ هاي ايراني در تنش خشكي متوسط با افزايش و در تنش شديد خشكي با كاهش فعاليت آنزيم پراكسيداز، عكس العمل نشان دادند.