مقاله بررسي اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد و محتوي يون ها در (.Hordeum sativum L) گياه جو بدون پوشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد و محتوي يون ها در (.Hordeum sativum L) گياه جو بدون پوشينه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد
مقاله جو بدون پوشينه
مقاله ژنوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آباد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بيشتر مناطق ايران رشد و عملکرد غلات به دليل خشکي کاهش پيدا مي کند. يکي از گياهان مناسب براي چنين شرايطي گياه جو معمولي و بدون پوشينه است. چهار ژنوتيپ جو بدون پوشينه UH3، U46M،EHM81-12  وCM67 ) در ايستگاه تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد به مدت دو سال (۱۳۸۴ و ۱۳۸۳) در دو آزمايش جداگانه براي بررسي ميزان تحمل آن ها به خشکي مورد بررسي قرار گرفتند در آزمايش تنش خشکي چهار تيمار شامل آبياري پس از رسيدن پتانسيل آب خاک به -۰٫۵bar (شاهد)، آبياري پس پتانسيل ۱٫۵- بار ، ۳- و ۵- بار به کار برده شدند. تيمارهاي آزمايش به صورت اسپليت پلات با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اعمال شدند. تيمارهاي خشکي در کرت هاي اصلي و ارقام در کرت هاي فرعي قرار گرفتند . فاکتورهاي مورد اندازه گيري عبارت بودند از عملکرد، اجزاي عملکرد و محتوي يوني ساقه. نتايج آزمايش نشان داد که تعداد دانه و سنبله درگياه کاهش معني داري در شرايط تنش داشتند و وزن دانه و حساسيت کمتري داشت. عملکرد دانه و بيولوژيک نيز در شرايط تنش کاهش نشان دادند و دربين ژنوتيپ ها رقم UH3 کمترين و رقم GM67 بيشترين مقدار عملکرد دانه و بيولوژيک را نشان دادند. تفاوت مقدار عملکرد بيولوژيک به تعداد پنجه و سنبله در گياه و کاهش سطح برگ و ارتفاع مرتبط بود. کاهش عملکرد دانه به تعداد سنبله کمتر در گياه و تعداد دانه در سنبله کمتر ربط داشت. پروتئين دانه در شرايط تنش خشکي افزايش يافت. تنش، ميزان سديم و کلر برگ را افزايش داد ولي مقدارNO3 ، NH4، Ca،P ، K و Mg کاهش يافت. درکل رقم UH3 کمترين و رقم CM67 بيشترين مقدار عملکرد را داشتند.