مقاله بررسي اثر تنش خشكي بر فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز اسيدي و قليايي در محور جنيني بذر دو رقم گندم نان در مراحل اوليه جوانه زني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش خشكي بر فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز اسيدي و قليايي در محور جنيني بذر دو رقم گندم نان در مراحل اوليه جوانه زني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشكي
مقاله آنزيم فسفاتاز
مقاله بذر
مقاله گندم نان
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي يدك فرخ لقا
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت به خشكي در مرحله جوانه زني بذر و مراحل اوليه رشد گياهچه براي بقا و رشد آن در زمين هايي كه با كمبود آب مواجهند مهم است. آنزيم هاي فسفاتاز به طور وسيعي در گياهان يافت مي شوند. فسفاتازها دفسفريلاسيون فسفات آلي و تبديل آن به فسفات معدني را بر عهده دارند. آزمايش جوانه زني در دو رقم گندم نان (سرداري و الوند) در پتانسيل هاي مختلف پلي اتيلن گلايكول (۰، ۴-، ۸-، ۱۲-، ۱۶- بار) انجام گرفت. تنش خشكي باعث كاهش صفات جوانه زني در هر دو رقم سرداري و الوند گرديد. به منظور بررسي فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز (اسيدي و قليايي) در بذرهاي مقاوم و حساس به خشكي در شرايط تنش خشكي آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتورهاي آزمايش شامل رقم (سرداري و الوند)، تنش خشکي (۰، ۴-، ۸-، ۱۲- و ۱۶- بار) و زمان آبگيري (۶، ۱۲ و ۱۸ ساعت) بود. نتايج نشان داد كه تنش خشكي سبب افزايش آنزيم هاي فسفاتاز (اسيدي و قليايي) گرديد و با افزايش سطح تنش تا ۱۲- بار فعاليت اين آنزيم ها افزايش يافت. اين افزايش فعاليت آنزيم در رقم مقاوم به تنش خشكي (سرداري) بيشتر از رقم حساس (الوند) بود. فعاليت فسفاتاز اسيدي و قليايي در هر دو رقم مقاوم و حساس به خشكي با افزايش زمان آبگيري افزايش يافت. در اين آزمايش بيشترين ميزان فعاليت آنزيم فسفاتاز اسيدي و قليايي مربوط به ۱۸ ساعت آبگيري بود و فعاليت فسفاتاز اسيدي در محور جنيني از فسفاتاز قليايي بيشتر بود.