مقاله بررسي اثر تنش کلريد سديم بر فعاليت پراکسيدازها و پراکسيداسيون ليپيد در ريشه هاي دو رقم حساس و متحمل گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش کلريد سديم بر فعاليت پراکسيدازها و پراکسيداسيون ليپيد در ريشه هاي دو رقم حساس و متحمل گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسيدازهاي متصل به ديواره
مقاله پراکسيدازهاي محلول
مقاله پراکسيداسيون ليپيد
مقاله تنش شوري
مقاله گندم
مقاله ليگنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيري ترشيزي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير تنش کلريدسديم بر فعاليت پرکسيدازهاي محلول (SPO) و متصل به ديواره (IPO, CPO) و همچنين پراکسيداسيون ليپيدهاي غشا در تيمار ۳۰۰mM کلريد سديم در ريشه دو رقم حساس (الموت) و متحمل (ماهوتي) گندم پس از ۲۴، ۴۸ و ۹۶ ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين درصد ليگنين ديواره و مقدار وزن خشک ديواره پس از ۹۶ ساعت مورد بررسي قرار گرفت. سميت کلريد سديم سبب افزايش پراکسيداسيون ليپيدهاي غشا در زمان هاي مورد نظر در نمونه هاي تيمار شده نسبت به شاهد گرديد. افزايش در پراکسيدازهاي متصل به ديواره به ويژه در رقم ماهوتي همراه با افزايش درصد ليگنين ديواره نشان دهنده نقش اين پراکسيدازها در ليگنيني کردن ديواره مي باشد. پراکسيدازهاي محلول نيز در هر دو رقم افزايش يافت. اين پراکسيدازها در جاروب کردن راديکال هاي آزاد ناشي از سميت کلريدسديم نقش دارند. نتايج نشان مي دهد که تنش کلريد سديم فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز را به ويژه در رقم ماهوتي افزايش مي دهد و پراکسيدازهاي متصل به ديواره در افزايش درصد ليگنيني شدن ديواره و تسريع فرايند پيري نقش دارند.