مقاله بررسي اثر تنش کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد، اجزا عملکرد وکارايي اقتصادي مصرف آب ذرت دانه اي هيبريد سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۷۸ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنش کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد، اجزا عملکرد وکارايي اقتصادي مصرف آب ذرت دانه اي هيبريد سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کمبود آب
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و اجزا عملکرد
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باروت زاده منا
جناب آقای / سرکار خانم: آينه بند امير
جناب آقای / سرکار خانم: علوي فاضل مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين عواملي که باعث کاهش توليد گياهان زراعي در مناطق خشک و نيمه خشک مي شود کمبود آب در مراحل رشد است، بنابر اين افزايش عملکرد ذرت مستلزم شناخت روشهاي مديريتي مناسب است که از جمله اين روشها مي توان به انتخاب تراکم مناسب و رژيم هاي مناسب آبياري اشاره نمود. در مناطق خشک و نيمه خشک نظير خوزستان که محور کشاورزي را آب و آبياري تشکيل مي دهد، همگرايي کليه عمليات کشاورزي در جهت استفاده مطلوب از آب و به حداکثر رسانيدن عملکرد به ازا هر واحد آب مصرفي ضروري مي باشد. لذا به منظور بررسي توام اثرات تنش کمبود آب در مراحل رشد رويشي ذرت و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارايي اقتصادي مصرف آب، آزمايش کرتهاي خرد شده اي در قالب طرح پايه بلوکهاي کاملا تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۱۳۸۶ در مزرعه شهيد سالمي اجرا گرديد.در اين آزمايش تنش کمبود آب از طريق تنش قطع آب در مراحل رشد رويشي به عنوان عامل اصلي در چهار سطح شامل قطع آبياري در مرحله هشت برگي، دوازده برگي، ظهور گل نر و آبياري مطلوب و تراکم ذرت در سه سطح ۷٫۵، ۸٫۵ و ۹٫۵ بوته در متر مربع در کرتهاي فرعي قرار گرفتند. نتايج اين آزمايش نشان داد که اثر سطوح مختلف تراکم و تنش کمبود آب بر عملکرد دانه و اجزا آن، عملکرد بيولوژيکي و کارآيي اقتصادي مصرف آب معني دار بود. تنش قطع آب در مرحله ظهور گل نر و افزايش تراکم در شرايط آزمايش موجب کاهش عملکرد، اجزا عملکرد و کارايي اقتصادي مصرف آب نسبت به ساير مراحل رشد رويشي گرديد.