مقاله بررسي اثر توام عصاره صبر زرد و گليبن كلاميد بر قندخون، تست هاي عملكرد كبد و ليپيدها در موش هاي صحرايي ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر توام عصاره صبر زرد و گليبن كلاميد بر قندخون، تست هاي عملكرد كبد و ليپيدها در موش هاي صحرايي ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صبر زرد
مقاله ليپوپروتئين
مقاله گليبن كلاميد
مقاله ديابت
مقاله استرپتوزوتوسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جديدالاسلامي منير
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صبر زرد، بومي آفريقاي شمالي است و در تركيه نيز كشت مي شود. با توجه به خواص طبي، اين گياه مدت ها است كه در سرتاسر دنيا استفاده مي شود. هدف اين مطالعه بررسي اثر تعامل صبر زرد و گليبن كلاميد بر قندخون، متابوليسم ليپيدها و آزمون هاي عملكرد كبد در موش هاي صحرايي نر ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي بر روي ۴۰ سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار آلبينو در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان انجام شد. حيوانات مورد آزمايش به ۵ گروه تقسيم گرديدند. (يك گروه كنترل و ۴ گروه آزمايشي). گروه هاي آزمايشي با استرپتوزوتوسين (۶۵ ميلي گرم بر كيلوگرم- درون صفاقي) ديابتيك شدند. گروه هاي ديابتيك به جز گروه كنترل ديابتي به ترتيب روزانه مقادير ۴۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره صبر زرد، ۵ ميلي گرم بر كيلوگرم گليبن كلاميد، ۴۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره صبر زرد همراه با ۵ ميلي گرم بر كيلوگرم گليبن كلاميد را از طريق گاواژ به مدت ۴ هفته دريافت نمودند. در پايان دوره در شرايط ناشتا، خونگيري انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه سطح قندخون، تري گليسريد، كلسترول، LDL، آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز در گروه هاي آزموني نسبت به گروه كنترل ديابتي كاهش معني دار داشت (p<0.05) اما HDL تغيير معني دار نشان نداد. مقادير الكالين فسفاتاز در گروه هاي دريافت كننده گليبن كلاميد و دريافت كننده گليبن كلاميد + عصاره صبر زرد افزايش معني داري نسبت به گروه شاهد سالم نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه تعامل عصاره صبر زرد و گليبن كلاميد موجب كاهش قندخون، تري گليسريد، كلسترول ، LDL، آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز مي گردد اما اثر تعامل، از اثري كه صبر زرد به تنهايي اعمال مي كند بزرگتر نيست و اين اثرات احتمالا ناشي از تاثير آن بر متابوليسم گلوكز بوده و سازوكار دقيق آن نياز به مطالعه بيشتر دارد.