مقاله بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر جوانه زني بذر گونه Limonium iranicum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۴۵۶ تا ۴۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر جوانه زني بذر گونه Limonium iranicum
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني،‌ گونه Limonium iranicum
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله ضريب آلومتري
مقاله دشت سجزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فساراني علي
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: روشن نظر بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت سجزي واقع در شرق شهر اصفهان جزء دشت هاي خشک محسوب مي شود که با فرآيند بيابان زايي شديد مواجه است. گونه Limonium iranicum (گل شصت عروسان) که از گونه هاي بومي مقاوم به خشکي و شوري است، به طور تنک و لکه اي در اين دشت حضور دارد. با توجه به اهميت گياه مذکور و امکان استفاده از آن در برنامه هاي توسعه پوشش گياهي منطقه سجزي، امکان افزايش جوانه زني بذور اين گونه تحت تاثير تيمارهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. تيمارهاي اعمال شده بر تحريک جوانه زني بذور کل شصت عروسان عبارت بودند از: پيش خيساندن به مدت ۴۸ ساعت، سرمادهي در دماي صفر تا پنج درجه سانتي گراد، محلول ۰٫۲ درصد تيوره (CS[NH2]2)، محلول ۰٫۲ درصد نيترات پتاسيم و تيمار شاهد (بدون اعمال تيمار). آزمايش هاي جوانه زني در انکوباتور با دماي ۳۰ درجه سانتيگراد و ۱۲ ساعت نور متناوب انجام شد. تحقيق در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار (۴ پتري ديش هر يک حاوي ۱۰۰ عدد بذر) براي هر يک از تيمارها انجام شد. ويژگي هاي مورد مطالعه عبارت بودند از درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و ضريب آلومتري (نسبت طولي يا وزني ساقه چه به ريشه چه). نتايج نشان داد که از بين تيمارها، تيمار سرمادهي به مدت ۷ روز در دماي صفر تا ۵ درجه سانتيگراد، بيشترين تاثير را بر جوانه زني داشته است. سرعت جوانه زني و ضريب آلومتري در تيمارهاي مختلف اختلاف معني داري نداشتند.