مقاله بررسي اثر تيمارهاي نيتروژن و زمان وجين بر پويايي جوامع علف هرز و عملکرد کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۷۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تيمارهاي نيتروژن و زمان وجين بر پويايي جوامع علف هرز و عملکرد کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله زمان وجين
مقاله علف هاي هرز
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: آينه بند امير
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرباشي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: حلالي پور محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات جوامع علف هرز کلزا تحت تاثير مقدار نيتروژن و زمان وجين آزمايشي در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا شد. اين آزمايش در قالب طرح کرت هاي خرد شده بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار اجرا شد. مقدار نيتروژن به عنوان فاکتور اصلي در ۳ سطح شامل ۷۷، ۱۱۰ و ۱۴۳ کيلوگرم در هکتار و فاکتور فرعي دربرگيرنده زمان وجين در ۵ سطح در مراحل ۵، ۸ و ۱۱ برگي کلزا، عدم وجين و وجين کامل علف هاي هرز منظور گرديد. مطالعه جوامع علف هرز در دو مرحله، يکي در هر يک از زمان هاي وجين و مرحله دوم قبل از برداشت کلزا انجام گرفت. نتايج نشان داد که مقدار نيتروژن و زمان وجين اثر معني داري بر وزن خشک و تراکم علف هاي هرز داشت. بيشترين وزن خشک علف هاي هرز با ميانگين ۴۸۲ گرم در مترمربع در تيمار نيتروژن به ميزان ۱۴۳ کيلوگرم در هکتار و شرايط بدون وجين به دست آمد. در حالي که بيشترين تراکم علف هاي هرز با ميانگين ۲۹۲ بوته در مترمربع، در تيمار نيتروژن به ميزان ۷۷ کيلوگرم در هکتار و وجين در مرحله ۸ برگي به دست آمد. در اکثر موارد نوع گونه غالب علف هرز، فراواني و همچنين مرحله فنولوژيکي آن تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار داشت، اما تاثير اين تيمارها بر صفات مورد بررسي در زمان وجين بيش از مرحله انتهايي دوره رشد بود. بيشترين عملکرد دانه کلزا نيز با ميانگين ۴۷۴۰ کيلوگرم در هکتار در تيمار نيتروژن به ميزان ۱۴۳ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و وجين کامل علف هاي هرز به دست آمد و به طورکلي افزايش نيتروژن باعث افزايش عملکرد کلزا گرديد.