مقاله بررسي اثر تيمارهاي پيش رويشي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي درمنه دشتي (.Artemisia sieberi Boiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۱۵ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تيمارهاي پيش رويشي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي درمنه دشتي (.Artemisia sieberi Boiss)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله اسکوربيک اسيد
مقاله جيبرليک اسيد
مقاله A.sieberi
مقاله درمنه دشتي
مقاله پرايمينگ
مقاله بنيه بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرگذاري هورمون هاي رشدي ساليسيليک اسيد، اسکوربيک اسيد و جيبرليک اسيد بر مشخصه هاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي A .sieberi، آزمايشي با بهره گيري از سه سطح ساليسيليک اسيد (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر)، سه سطح اسکوربيک اسيد (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر) و سه سطح جيبرليک اسيد (۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ پي پي ام) به صورت پيش تيمار انجام گرفت. سپس درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه و بنيه بذر محاسبه شد. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي و با چهار تکرار انجام شد. پس از تجريه آماري صفات بررسي شده در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه ها، ديده شد که پيش تيمارهاي اعمال شده تاثير معني داري در سطح ۱ درصد آماري بر درصد جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه و شاخص بنيه بذر دارند. بيشترين درصد جوانه زني تحت تاثير کاربرد ساليسيليک اسيد با غلظت ۲۰۰ ميلي گرم در ليتر بدست آمد که نسبت به تيمار شاهد جوانه زني را حدود ۱۰ درصد افزايش داد. بيشترين تاثير گذاري را بر شاخص هاي رشد، اعمال تيمار جيبرليک اسيد نسبت به ديگر تيمارها به خود اختصاص داد. از نتايج اين پژوهش و گسترش پژوهش در ارتباط با بررسي اثرگذاري برون زاي (تيمار خارجي) تنظيم کننده هاي رشدي، مي توان درک بهتري در زمينه بهبود جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي A.sieberi بدست آورد.