مقاله بررسي اثر تيمار خشکي و يخبندان بر جوانه ‌زني غده‌ هاي ريشه ‌اي علف ‌هرز Ranunculus Ficaria که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۹۸ تا ۴۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تيمار خشکي و يخبندان بر جوانه ‌زني غده‌ هاي ريشه ‌اي علف ‌هرز Ranunculus Ficaria
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ranunculus Ficaria
مقاله جوانه زني
مقاله ريشه ‎هاي ‎غده ‎اي
مقاله يخبندان
مقاله خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فيکاريا (Ranunculus. Ficaria) علف هرز مهاجم چند ساله و غده داري است که غده ها مهمترين راه تکثير و پراکنش آن مي باشند. به منظور بررسي اثر خشکي و يخبندان بر جوانه ‎زني غده اين گياه دو آزمايش جداگانه هر يک بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار انجام شد. در بررسي اثر يخبندان فاکتورها شامل دما (صفر، ۵-، ۱۰- و ۱۵- درجه سانتيگراد) توام با مدت زمان قرارگيري در معرض يخبندان (۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۹۶ ساعت) بودند. در آزمايش دوم فاکتورها شامل ۵ سطح دمايي (۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتي گراد)، ۴ سطح پتانسيل اسمزي (صفر، ۵-، ۱۰- و ۱۵- بار) و غده ها در دو اندازه بزرگ (بيشتر از يک گرم) و کوچک (کمتر از نيم گرم) بود. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش مدت زمان يخبندان و کاهش دما درصد جوانه‎ زني کاهش يافت، بطوري که در دماي ۱۰- و ۱۵- درجه سانتيگراد براي بيش از يک روز جوانه زني رخ نداد. در بررسي اثر خشکي نتايج نشان داد که با افزايش فشار اسمزي و دما درصد جوانه ‎زني بشدت کاهش يافت، بطوريکه در پتانسيل اسمزي ۱۵- بار درصد جوانه زني در همه دماها صفر بود. در ضمن بين غده‎ هاي کوچک و بزرگ تفاوت معني‎ داري وجود نداشت. تغييرات كاهش وزن غده ها در دما و فشارهاي اسمزي مختلف و دو اندازه غده معني دار بود.