مقاله بررسي اثر جريان حجمي روي منحني عبور و ضريب انتقال جرم ساليسيليک اسيد در فرايند جذب سطحي توسط رزين آنيوني IRA-93 و ارايه جريان بهينه خوراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر جريان حجمي روي منحني عبور و ضريب انتقال جرم ساليسيليک اسيد در فرايند جذب سطحي توسط رزين آنيوني IRA-93 و ارايه جريان بهينه خوراک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحي
مقاله رزين تبادل يوني
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله IRA-93
مقاله منحني عبور
مقاله جريان حجمي خوراک
مقاله نظريه موجي ثابت
مقاله ضريب انتقال جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كنعان پناه سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي اثر جريان حجمي روي منحني عبور تجربي و ضريب کلي انتقال جرم حجمي تجربي جهت بازيابي ساليسيليک اسيد به کمک فرايند جذب سطحي به وسيله رزين آنيوني IRA-93 به منظور تعيين گستره جريان حجمي بهينه خوراک است. نتيجه ها نشان داده اند که رزين تبادل يوني IRA-93 قابليت جذب ساليسيليک اسيد را داراست. در اين کار پژوهشي، ميزان جذب ساليسيليک اسيد در چهار جريان حجمي مورد مطالعه قرار گرفت. نتيجه ها نشان دادند که در چنين فرايندهايي بايد گستره جريان بهينه تعيين شود. هم چنين ضريب انتقال جرم به روش نظري موجي ثابت، مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه ها نشان دادند که با افزايش جريان حجمي خوراک ضريب انتقال جرم نيز افزايش مي يابد. جريان بهينه ۷ ميلي ليتر بر دقيقه براي اين سامانه پيشنهاد شده است. در اين جريان سامانه داراي ظرفيت اشباع جذب مناسب و ميزان انتقال جرم مطلوب است.