مقاله بررسي اثر جلبک دونالي يلا (Dunaliella salina) بر تغييرات شاخص هاي ايمني (کمپلمان و پراکسيداز) در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر جلبک دونالي يلا (Dunaliella salina) بر تغييرات شاخص هاي ايمني (کمپلمان و پراکسيداز) در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلبک دونالي يلا
مقاله Dunaliella salina
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله کمپلمان
مقاله پراکسيداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اماني نژاد پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امتيازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده صحافي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي، اثر جلبک دونالي يلا بر تغييرات فعاليت اجزاي C3 و C4 کمپلمان و پراکسيداز در ماهي قزل آلاي رنگين کمان مورد مطالعه قرار گرفته است. شاخص هاي مورد استفاده، تعيين ميزان کمپلمان هاي C3 و C4 و پراکسيداز وبررسي تغييرات در شاخص هاي ايمني بوده است. ماهي ها در ۵ تيمار با تراکم جلبک دونالي يلا خالص به مقادير صفر (شاهد)، ۵، ۷، ۹ و ۱۱ گرم در کيلوگرم غذا به مدت ۳ ماه تغذيه شدند و در دو مرحله، يکي در ابتداي ماه اول (شاهد ۱) و ديگري پس از اتمام ماه سوم پرورش (شاهد ۲)، به طور تصادفي (به تعداد ۲۵ عدد) از آن ها نمونه برداري براي گرفتن خون صورت گرفت و براي سنجش کمپلمان و پراکسيداز به آزمايشگاه فرستاده شدند. نتايج آزمايش نشان دادند، که ميزان C3 و C4 و پراکسيداز با افزايش مقدار جلبک دونالي يلا و زياد شدن وزن افزايش يافتند، به طوري که افزايش وزن نهايي در تيمار ۴ به طور معني داري بيشتر از ساير تيمارها بود و بيشترين ميزان افزايش طول در تيمار ۴ مشاهده گرديد، که با تيمار ۱ داراي اختلاف آماري معني داري بود (P<0.05). توجه به نتايج حاضر نشان مي دهد که روند تغييرات ايمونولوژيک در ماهي قزل آلاي رنگين کمان در نتيجه تغذيه با جلبک دونالي يلا رو به افزايش است. افزايش اين شاخص ها نشان دهنده اين امر است که بتاکاروتن موجود در اين جلبک به شکل قابل توجهي سيستم ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان را تحريک مي کند و اثر مثبتي بر افزايش مقاومت آن دارد. بنابراين با رعايت شرايط اين آزمايش، مي توان از جلبک دونالي يلا به عنوان يک ماده موثر در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان به منظور بهره گيري از خواص مثبت فيزيولوژيک آن استفاده نمود.