مقاله بررسي اثر حفاظتي عفونت هليکوباکتر پيلوري بر سرطان سلول سنگفرشي مري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر حفاظتي عفونت هليکوباکتر پيلوري بر سرطان سلول سنگفرشي مري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان مري
مقاله سرطان سلول سنگفرشي
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله حفاظت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالديني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عيشي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات گسترده اپيدميولوژيک نشان مي دهد كه با کاهش شيوع هليکوباکترپيلوري بروز آدنوکارسينوم مري در حال افزايش است با اين حال مطالعات اندکي در مورد ارتباط اين ميکروارگانيسم با سرطان سلول سنگفرشي(SCC)  انجام شده است. اين مطالعه با هدف شناخت ارتباط هليکوباکترپيلوري با سرطان سلول سنگفرشي مري در اروميه و در مدت ۳۰ ماه در سال هاي ۸۵ تا ۸۷ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه موردي شاهدي تعداد ۱۶۱بيمار مبتلا به سرطان سلول سنگفرشي مري مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل با روش همسان سازي جفتي انتخاب شدند.
آزمايش سرولوژي به روش ELISA و با استفاده از كيت  Trinity Biptech capita- H.Pylori IgGانجام شده است. داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مربع کاي تجزيه و تحليل و OR و CI محاسبه شد.
يافته ها: بيماران مبتلا به سرطان مري ميانگين سني ۶۱٫۸ سال با انحراف معيار ۱۳٫۴ سال داشتند. تعداد ۶۸ نفر از بيماران (۴۲٫۲ درصد) مرد و تعداد ۹۳ نفر(۵۷٫۸ درصد) زن بودند. از لحاظ محل آناتوميک تومور، در ۳۱ نفر (۱۹٫۲ درصد) از بيماران تومور در قسمتهاي فوقاني، در ۷۳ نفر (۴۵٫۳ درصد) در قسمت هاي مياني و در ۵۷ نفر (۳۵٫۴ درصد) در قسمت هاي تحتاني مري يافت شد. عفونت با هليکوباکترپيلوري با سرطان سلول سنگفرشي مري با شيوع ۴۲٫۸ درصد در گروه مورد و ۶۲٫۵ درصد در گروه شاهد، به طور معناداري رابطه معکوس داشت {P=0.0001 OR=0.45 (0.28-0.72)}
نتيجه گيري: بر اين اساس چنين نتيجه گيري مي شود كه هليكوباكترپيلوري اثر منفي برروي بروز سرطان مري دارد. البته جهت اثبات اين موضوع نياز به طراحي مطالعات با روش بهتر و دقيق تر است. با توجه به اين كه مواجهه با هليكوباكترپيلوري شيوع نسبتا بالايي دارد، مي توان مطالعات مورد شاهدي و هم مطالعات كوهورت را در اين زمينه طراحي نمود.