مقاله بررسي اثر حمايتي لايه هاي مختلف تغذيه کننده بر روي سلول هاي بنيادي جنيني موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر حمايتي لايه هاي مختلف تغذيه کننده بر روي سلول هاي بنيادي جنيني موش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي جنيني
مقاله لايه تغذيه کننده
مقاله الکالين فسفاتاز
مقاله سلولهاي بنيادي مزانشيال
مقاله فيبروبلاست جنسي موش
مقاله ۳T3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان عبدالرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاربرد سلول هاي بنيادي در تحقيقات پزشکي و درمان افق جديدي در بهبود بسياري از بيماري ها ايجاد کرده است. لذا روش هايي که موجب جداسازي، کشت و نگاهداري بهتر اين سلولها گردد، داراي اهميت ويژه اي مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي اثر حمايتي سه لايه تغذيه کننده سلول هاي فيبروبلاستي جنيني (MEF)، سلول هاي بنيادي مزانشيمي (MSC) و رده سلولي ۳T3 در جداسازي و کشت سلول هاي بنيادي جنيني جهت افزايش بقا و تعداد سلول ها مي باشد.
مواد و روشها: جهت تهيه سلول هاي بنيادي جنيني از موش نژاد Balb/c بلاستوسيست گرفته شد. سلولها بر روي لايه هاي MEF، MSC و ۳T3 قرار داده شد. ۲ تا ۳روز بعد سلولها از زونا پلوسيدا خارج شدند و ۵ روز پس از رشد توده سلولي داخلي، توده هاي مذکور تريپسينه و به خوشه هاي کوچک چند سلولي تبديل شدند. سپس کلوني هاي تشکيل شده بر روي هر لايه کشت شدند. در نهايت کلوني ها از نظر تعداد و ويژگي هاي مورفولوژيکي با استفاده از رنگ آميزي آلکالين فسفاتاز مقايسه شدند.
يافته ها: از ۲۹ جنين قرار داده بر روي لايهMEF  همگي به لايه مذکور متصل شدند و همگي (%۱۰۰) خروج از لايه زونا و رشد را انجام دادند. از ۳۲ جنين بر روي لايه (%۶۴٫۵) MSC چسبيده و رشد کردند. اتصال ۲۰ جنين روي لايه ۳T3 اتصالي کم بود و هيچ کدام به مرحله رشد توده سلولي داخلي نرسيدند. نسبت درصد خروج از زونا و ميزان زنده ماندن بلاستوسيست ها بر روي سه لايه اختلاف معني داري را نشان داد (p<0.05) بطوريکه بيشترين نتيجه و نقش حمايتي مربوط به لايه MEF بود.
نتيجه گيري: نتايج اين ۳ لايه تغذيه کننده سلولهاي بنيادي جنيني نشان داد که لايه MEF از MSC بهتر و هر دو نسبت به لايه ۳T3 در حمايت و پشتيباني سلولهاي بنيادي برتري دارند.