مقاله بررسي اثر خصوصيات کيفي دو رقم گندم بومي ايران (کوه دشت و زاگرس) بر فرايند مالت سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر خصوصيات کيفي دو رقم گندم بومي ايران (کوه دشت و زاگرس) بر فرايند مالت سازي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله مالت
مقاله ازت کل
مقاله ورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشيري محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالت، غلات جوانه زده اي هستند كه منبع مناسبي از كربوهيدرات، پروتئين، انواع ويتامين هاي گروه ب و املاح معدني مي باشند. مالت سازي فرايند پيچيده بيوتکنولوژيکي است که شامل خيساندن، جوانه زني و خشک کردن مالت سبز در شرايط کنترل شده دما و رطوبت مي باشد. در اين پژوهش دو رقم گندم (کوه دشت و زاگرس) از سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان تهيه گرديد و پس از دو ماه انبارداري، ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و رويشي آنها تعيين شد. سپس از گندم هاي مورد بررسي در مقياس آزمايشگاهي مالت تهيه و به منظور بررسي کيفيت آن عصاره گيري انجام شد و ويژگي هاي فيزيکوشيميايي ورت حاصل مانند بازدهي استخراج عصاره آب گرم، شدت رنگ، قند احيا کننده، pH، بريکس، ازت کل محلول و ازت -α آمينو آزاد بررسي گرديد. آناليز واريانس با استفاده از نرم افزار SAS و مقايسه ميانگين داده ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح ۵ درصد انجام شد. نتايج اين پژوهش نشان داد طي فرايند مالت سازي قدرت دياستاتيک و بازدهي استخراج عصاره آب سرد افزايش و وزن هزاردانه، خاكستر و پروتئين دو رقم گندم کاهش يافت. همچنين ارتباط مستقيمي بين مقدار ازت کل دانه و قدرت دياستاتيك وجود داشت اما رابطه آن با بازدهي استخراج عصاره آب گرم و سرد معکوس بود (P<0.05). وزن هزاردانه (۴۰٫۷۸ گرم)، بازدهي استخراج عصاره آب سرد (۲۰٫۷۷ درصد) و بازدهي استخراج عصاره آب گرم (۶۷٫۱۵۴ درصد) مالت گندم کوه دشت بيشتر اما مقدار خاكستر (۱٫۳ درصد)، قدرت دياستاتيك (۱۷۹٫۹۱°L) و ازت کل ( ۲٫۱۸درصد) آن كمتر از مالت گندم زاگرس بود (P<0.05). نتايج بررسي ويژگي هاي کيفي ورت حاصل از دو رقم مالت حاصل از گندم نشان داد که قند احيا كننده (۶۴٫۱۹۲ گرم بر ليتر) و بريكس ورت مالت گندم کوه دشت ( ۸٫۲۵w/wدرصد) در مقايسه با ورت مالت گندم زاگرس بيشتر و ازت كل محلول (۰٫۷۴۲ درصد) و ازت -α آمينو آزاد آن كمتر (۹۸٫۵۸۵ ميلي گرم بر ليتر) بود (P<0.05).