مقاله بررسي اثر داروي ضد قارچي (گريزئوفولوين) بر بيان ژن کيتين سنتاز در قارچ ترايکوفايتون روبروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر داروي ضد قارچي (گريزئوفولوين) بر بيان ژن کيتين سنتاز در قارچ ترايکوفايتون روبروم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتوفيت
مقاله ترايکوفايتون روبروم
مقاله کيتين سنتاز
مقاله گريزئوفولوين
مقاله Multiplex – PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قادري هاجرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: متواضع كاميار
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صفري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ ترايکوفايتون روبروم (Trichophyton rubrum) يکي از درماتوفيت هاي انسان دوست با انتشار جهاني است و از عوامل شايع کچلي در انسان به ويژه کچلي کشاله ران، بدن، دست و پا به شمار مي رود. روش هاي مرسوم آزمايشگاهي در بررسي و مطالعه اين قارچ علي رغم وقت گير و طولاني بودن، همچنان روش هاي اصلي هستند، زيرا با وجود مطالعات فراوان در زمينه بيولوژي سلولي و مولکولي، بررسي هاي مولکولي چنداني درباره قارچ درماتوفيت انجام نشده است. امروزه مقاومت نسبت به داروهاي ضد قارچي ديده مي شود که يافتن داروهاي جديد يا دستيابي به اثربخشي مناسب داروهاي موجود، مستلزم شناخت دقيق تر به ويژه در زمينه مولکولي است. در اين مطالعه بنيادي، رقت هايي از گريزئوفولوين که توام با رشد قارچ بود تهيه شد و با نمونه شاهد که تحت تاثير دارو واقع نشده بود مقايسه گرديد. سپس استخراج RNA انجام شد و به دنبال آن Multiplex – PCR هر سه نمونه براي ژن کيتين سنتاز و بتااکتين انجام گرديد. از نظر ميکروسکوپي در رقت ۰٫۰۲ (mg/ml) ميزان کوتاه و خميده شدن ميسيليوم ها نسبت به رقت۰٫۰۰۶ mg/ml  بيشتر بود، درحالي که از نظر ميزان بيان ژن کيتين سنتاز، تفاوتي بين نمونه شاهد و نمونه هاي تحت تاثير گريزئوفولوين مشاهده نشد.