مقاله بررسي اثر داروي پيوگليتازون بر پروتئينوري در بيماران کليوي غير ديابتي: يک کارآزمايي درماني خود شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۳۲ تا ۶۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر داروي پيوگليتازون بر پروتئينوري در بيماران کليوي غير ديابتي: يک کارآزمايي درماني خود شاهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئينوري
مقاله پيوگليتازون
مقاله بيماري کليوي غير ديابتي
مقاله داروهاي پايين آورنده قند خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي نجف آبادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: صيرفيان پور شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عطاپور عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: شايگان نژاد عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پروتئينوري نقش اساسي در تشديد روند بيماري مزمن کليه دارد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير داروي پيوگليتازون از خانواده تيازوليدين ديون ها بر کاهش پروتئينوري در بيماران کليوي غير ديابتي بود.
روش ها: اين کارآزمايي باليني خود شاهد در کلينيک ويژه بيمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان و چند کلينيک خصوصي نفرولوژي اين شهر انجام گرديد. ۳۵ بيمار ۱۸ سال به بالا با بيماري کليوي غير ديابتي و پروتئينوري بيش از ۰٫۵ گرم در ۲۴ ساعت و همچنين شاخص توده بدني (BMI)کمتر از ۳۰ به اين مطالعه وارد شدند. بيماران ۱۵ ميلي گرم پيوگليتازون را به مدت چهار ماه دريافت کردند. پروتئين موجود در ادرار ۲۴ ساعته، متغير اصلي مورد سنجش بود که قبل از شروع درمان، پايان ماه دوم و ماه چهارم درمان و دو ماه پس از قطع دارو اندازه گيري شد؛ ساير متغيرهاي ارزيابي شده شامل فشار خون، کراتينين، آنزيم هاي کبدي ALT) و(AST ، FBS،BUN  و GFR بود که در همان زمان ها اندازه گيري گرديد.
يافته ها: پس از افزودن ۱۵ ميلي گرم پيوگليتازون به مدت چهار ماه به رژيم درماني در بيماران، کاهش پروتئين ادرار ۲۴ ساعته از ۷۷۵٫۶±۱۰۸۸٫۶ در ابتداي مطالعه در مقايسه با ۴۰۶٫۲±۴۳۳٫۹ در پايان ماه چهارم درمان ( CI95%: 0.49-0.82؛P<0.0001) مشاهده گرديد. در بررسي ميانگين تغييرات سطح فشار خون، کراتينين، آنزيم هاي کبدي ALT) و (AST، FBS، BUN و GFR در طول مطالعه تفاوت معني داري مشاهده نشد.(P>0.01)  
نتيجه گيري: با توجه به عوارض ناشي از دفع پروتئين از طريق کليه ها و افت تدريجي عملکرد کليه ها متعاقب آن، بر اساس يافته هاي حاصل از مطالعه حاضر، پيوگليتازون مي تواند به طور موثري منجر به کاهش پروتئينوري در بيماران کليوي غير ديابتي گردد.