مقاله بررسي اثر دارچين بر ساختمان تخمدان در رت هاي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دارچين بر ساختمان تخمدان در رت هاي ديابتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله تخمدان
مقاله استريولوژي
مقاله دارچين
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: آبنوسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: انوري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: دزفوليان عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: داوودزاده حوريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ديابت اختلال متابوليکي است که ساختمان و عملکرد دستگاه توليد مثل را مختل مي کند. از آنجا که بر اساس تحقيقات دارچين قندخون بيماران ديابتي را کاهش مي دهد اين مطالعه با هدف بررسي اثرات عصاره آبي – الکلي دارچين بر ساختمان تخمدان در رت هاي ديابتي انجام شد.
روش : تعداد ۲۴ سر رت ماده از نژاد ويستار با ميانگين وزني ۱۵ ± ۱۸۶ گرم در ۴ گروه (شاهد، شاهد + عصاره دارچين، ديابتي و ديابتي + عصاره دارچين) مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه هاي مورد نظر رت ها با تزريق ۶۰ mg/kg استرپتوزوتوسين‏‏‏ ديابتي و با عصاره آبي – الکلي دارچين (۸۰ mg/kg/day) به صورت دهاني و با استفاده از گاواژ به مدت ۱۴ هفته تيمار شدند. در پايان بعد از اندازه گيري وزن و قند خون، رت ها تشريح و تخمدان راست آنها خارج و وزن گرديد و در بافر فرمالين ۱۰% فيکس و مراحل تهيه برش و رنگ آميزي با روش H&E انجام شد و با روش استريولوژي حجم كل تخمدان، حجم كورتكس و مدولا، قطر فوليكول رسيده، تخمك رسيده و ضخامت منطقه شفاف تخمين زده شد. داده ها با روش آماري ANOVA يك طرفه و تست Tukey مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: قند خون در رت هاي ديابتي تيمار شده با دارچين در مقايسه با گروه ديابتي کاهش معني داري نشان داد. افزايش معني داري در حجم کل تخمدان، کورتکس و مدولا در رت هاي ديابتي در مقايسه با ساير گروه ها مشاهده شد. حجم كل تخمدان، كورتكس و مدولا در رت هاي ديابتي + عصاره در حد گروه هاي شاهد و شاهد + عصاره بود. وزن بدن در رت هاي ديابتي و ديابتي تيمار شده با عصاره کاهش معني داري در مقايسه با گروه هاي شاهد و شاهد + عصاره نشان داد. وزن تخمدان در گروه ديابتي افزايش معني داري در مقايسه با گروه ديابتي + عصاره داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که عصاره آبي – الکلي دارچين موجب کاهش قند خون در رت هاي ديابتي شده و از افزايش وزن تخمدان, حجم تخمدان و کورتکس و مدولاي تخمدان جلوگيري مي کند.