مقاله بررسي اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعيت شاغل، سرمايه انساني و شدت سرمايه بر روي مديريت بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعيت شاغل، سرمايه انساني و شدت سرمايه بر روي مديريت بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري نيروي کار
مقاله درجه باز بودن اقتصاد
مقاله جمعيت شاغل
مقاله سرمايه انساني
مقاله شدت سرمايه
مقاله ARDL
مقاله آزمون ثبات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدوندناهيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جابري خسروشاهي نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکاتب مختلف اقتصادي در اين امر توافق دارند که رسيدن به شرايط مناسب توسعه اقتصادي مستلزم پيشرفت فني متبلور در عوامل توليد است. يکي از اين عوامل نيروي کار و پيشرفت فني متبلور در آن، بهره وري نيروي کار است، بنابراين توجه به بهره وري نيروي کار و تلاش براي ارتقا آن اهميت مي يابد. در اين تحقيق به بررسي برخي از عوامل موثر بر روي بهره وري نيروي کار و تاثير آنها روي بهره وري نيروي کار پرداخته مي شود. به طوري که در يک دوره زماني طي سالهاي ۱۳۵۴-۸۶ و با استفاده از الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده(ARDL)  اثر متغيرهايي چون درجه باز بودن اقتصاد، جمعيت شاغل، سرمايه انساني و شدت سرمايه را برروي بهره وري نيروي کار در اقتصاد ايران مي سنجد. براي آزمون وجود رابطه بلندمدت در الگو از رويکرد کرانه ها (پسران، شين و اسميت ۱۹۹۹) استفاده شده است. نتايج برآورد حاکي از اين است که درجه باز بودن اقتصاد،سرمايه انساني و شدت سرمايه در بلند مدت تاثير مثبت و معني داري بر روي بهره وري نيروي کار دارد. و جمعيت شاغل نيز در بلند مدت تاثير منفي و معني داري بر روي بهره وري نيروي کار دارد. آزمون هاي ثبات ساختاري CUSUM و CUSUMSQ نيز نشان مي دهند که ضرايب تخميني در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.