مقاله بررسي اثر دندان هاي مجاور بر وضعيت پوسيدگي يک دندان در دندان هاي شيري کودکان ۵ـ۳ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دندان هاي مجاور بر وضعيت پوسيدگي يک دندان در دندان هاي شيري کودکان ۵ـ۳ ساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي
مقاله دندان شيري
مقاله مدل اتولوجستيک
مقاله آمار فضايي
مقاله دندان هاي مجاور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افروغي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري خالدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاري مطلق مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بر پايه مطالعه هاي انجام شده ميزان شيوع پوسيدگي دندان در گروه کودکان پيش دبستاني در کشور ايران بالا بوده و از ۳۱٫۶۴ تا ۸۳٫۷ درصد متغير است. شاخص کلي dmft قادر به بررسي و تعيين ميزان اثرگذاري يک دندان پوسيده روي دندان هاي همسايه ومجاور نمي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر دندان هاي مجاور بر وضعيت پوسيدگي يک دندان به شيوه آمار فضايي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه تحليلي ـ مقطعي طي سال هاي ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۶ در دانشگاه هاي تربيت مدرس و علوم پزشکي تهران بر روي ۴۰۰ نفر از کودکان ۵ ـ ۳ ساله انجام شد. ابتدا ويژگي هاي جمعيتي و عادات بهداشتي کودکان در پرسشنامه اي ثبت مي شد. سپس تشخيص پوسيدگي در تمام بيست دندان شيري هر کودک بر پايه روش هاي استاندارد و رايج کلينيکي و پاراکلينيکي از جمله؛ سوند، مشاهده مستقيم و عکس برداري انجام گرفت. مدل اتولوجستيک براي بررسي رابطه وضعيت پوسيدگي يک دندان و سه دندان مجاور، شامل؛ دو دندان کناري و دندان مقابل آن به کار برده شد. اثر عوامل مختلف از جمله دندان هاي مجاور بر بروز پوسيدگي دردندان هاي شيري، به وسيله آزمون z مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که يک رابطه قوي بين وضعيت پوسيدگي يک دندان وسه دندان مجاور آن وجود دارد و اثر متغير خود همراه فضايي که عبارت از مجموع وضعيت دندان هاي مجاور هر دندان مي باشد، به طور شديد معني دار است (P=0.0001) .علاوه بر اين اثر موقعيت مکاني دندان از جمله فک خلفي يا قدامي بودن بر پوسيدگي آن به طرز قابل توجهي نيز معني دار مي باشد (P=0.0001).
نتيجه گيري: در مجموعه دندان هاي شيري هر سه دندان مجاور، اثر شديدي بر وضعيت پوسيدگي يک دندان دارد. مي توان بيان کرد که دندان هاي واقع در فک بالا و درموقعيت خلفي دهان هر کودک، زودتر پوسيده مي شوند.