مقاله بررسي اثر دونپزيل بر روي سرعت جريان خون عروق مغزي در بيماري آلزايمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دونپزيل بر روي سرعت جريان خون عروق مغزي در بيماري آلزايمر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزايمر
مقاله سرعت جريان خون
مقاله دونپزيل
مقاله سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: چيت ساز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه گر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علت اصلي بيماري آلزايمر (AD) از دست دادن عملکرد کولينرژيک است. بنابراين راهبرد درماني انتخابي، افزايش سطح استيل کولين (Ach) در مغز افراد مبتلا با استفاده از مهار کننده هاي کولين استراز (AchEI) مانند داروي دونپزيل (Donepezil) مي باشد. ايـن مطالعه به بررسي اثر دونپزيل روي جريان خون عروق مغزي در بيماران مبتلا به آلزايمر با روش غيرتهاجمي سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال (TCD) پرداخت.
روش ها: اين کارآزمايي باليني روي ۱۱ نفر بيمار مبتلا به آلزايمر در گروه مداخله و ۱۱ نفر در گروه مقايسه انجام شد. بيماران گروه مداخله يک مرتبه قبل از تجويز دونپزيل (Baseline)، مرتبه دوم پس از چهار هفته درمان با ۵ mg/d دونپزيل و مرتبه سوم بعد از چهار هفته ديگر درمان با ۱۰ mg/d دونپزيل با سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال مورد ارزيابي قرار گرفتند. گروه مقايسه از هيچ داروي موثر بر آلزايمر استفاده نمي کردند و فقط يک مرتبه سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال شدند. ماکزيمم سرعت سيستولي (PSV)، دياستولي (EDV) و متوسط (MFV) جريان خون شريان مغزي خلفي (PCA) و شريان مغزي مياني (MCA) بررسي شد و Mini-mental state examination (MMSE) نيز در هر مرحله چك و ثبت گرديد.
يافته ها: از نظر آماري هيچ گونه اختلاف معني داري بين سن و جنس دو گروه مداخله و مقايسه وجود نداشت. ميانگين MMSE در گروه مداخله از ۳٫۳ ± ۸٫۱۵ در Baseline به ۸٫۲ ± ۲٫۲۰ در پايان هفته چهارم درمان با ۵ mg/d دونپزيل و به ۹٫۳ ± ۶٫۲۰ در پايان هفته هشتم درمان با ۱۰ mg/d دونپزيل افزايش يافت (P<0.0001) .درMCA ، افزايش مقادير PSV و MFV با چهار هفته درمان با ۱۰ mg/d دونپزيل نسبت به Baseline از لحاظ آماري معني دار شد P) به ترتيب ۰۰۲٫۰ و ۰۲۵٫۰). درPCA ، افزايش مقادير MFV و EDV با چهار هفته درمان با ۱۰mg/d دونپزيل نسبت به Baseline از نظر آماري معني دار شد P) به ترتيب ۰۱۵٫۰ و ۰۱۴٫۰).
نتيجه گيري: دونپزيل به ويژه با دوز mg/d 10، روي افزايش جريان خون عروق مغزي و MMSE بيماران مبتلا به آلزايمر تاثير داشته است ولي مطالعات گسترده تر با حجم نمونه بيشتر توسط ساير محققين توصيه مي شود.