مقاله بررسي اثر دو سيستم باندينگ بر ميزان ريزنشت ترميم هاي آمالگام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دو سيستم باندينگ بر ميزان ريزنشت ترميم هاي آمالگام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمالگام
مقاله ريزنشت
مقاله سيستم باندينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصوحي نگين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي سير فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاديان سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ريزنشت در لبه ترميمهاي آمالگام همواره يک مشکل بوده است که به دلايل متفاوتي ايجاد مي شود که يکي از آن موارد عدم انطباق کامل ماده ترميمي آمالگام با دندان مي باشد که مربوط به عامل اتصال دهنده آمالگام به دندان است. لذا هدف از اين مطالعه مقايسه ريزنشت ترميم هاي آمالگام با استفاده از دو سيستم باندينگ  All-Bond 2و Scotch Bond multi purpose plus بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، ۳۰ عدد دندان پره مولر انساني انتخاب شد و به سه گروه تقسيم گرديد. حفرات کلاس  Vدر سطح باکال تهيه گشت. در دو گروه آزمايشي از سيستمهاي باندينگ All-Bond 2، Scotch Bond multi purpose plus استفاده شد و در گروه سوم از هيچ گونه سيستم باندينگ استفاده نشد. آمالگام tytine در حفرات متراکم گرديد و نمونه ها بعد از ترموسايکلينگ و استفاده از رنگ و برش دادن جهت بررسي ريزنشت آماده شدند. از يک استريوميکروسکوپ جهت طبقه بندي و مشاهده ريزنشت استفاده شد. از آزمون هاي آماريkruskal-wallis ، Dunn test،wilcoxan  براي مقايسه گروهها استفاده گرديد.(a=0.05).
يافته ها: نتايج آماري بدست آمده نشان داد که ميزان ريزنشت در ترميم هاي انجام شده با سيستمهاي باندينگ مختلف تفاوت معناداري ندارند ( (P>0.05و در هر سه گروه به طور معناداري ميزان ريزنشت در لبه جينجيوال بيشتر از لبه اکلوزال ترميم مي باشد (.(P<0.05
نتيجه گيري: در حفرات کلاس V ترميم شده با آمالگام Spherical استفاده از دو سيستم باندينگ All-Bond 2 و Scotch Bond multi purpose plus ميزان ريزنشت را به طور چشمگيري کاهش مي دهد.