مقاله بررسي اثر دو ماه ورزش پياده روي بر ليپيد هاي سرم و شاخص توده بدن دختران چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دو ماه ورزش پياده روي بر ليپيد هاي سرم و شاخص توده بدن دختران چاق
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش پياده روي
مقاله ليپوپروتين سرم
مقاله شاخص توده بدن
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده سيده نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
چاقي يک معضل در حال شيوع در دهه اخير مي باشد. يکي از فاکتور هاي اصلي مرگ و مير مرتبط با امراض کرونر قلبي مربوط به اختلالات ليپوپروتئيني است. بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي اثر ورزش پياده روي در کاهش اين عامل خطرزاي قلبي عروقي در دختران چاق غير فعال است.
روش کار
تحقيق حاضر از نوع مورد شاهدي و نيمه تجربي بوده و به صورت ميداني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. ۲۰ نفر از دختران غير ورزشکار چاق (۳۰BMI>) با ميانگين سني ۱٫۵۰±۲۲٫۰۰ سال به طور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند و سپس به طور تصادفي به دو گروه کنترل وتجربي تقسيم شدند (کنترل ۱۰n=، تجربي ۱۰n=) در ابتدا و ۲ ماه بعدHDL-c ، LDL-c و شاخص توده بدن ارزيابي شدند. سپس گروه تجربي برنامه پياده روي را انجام دادند.داده ها به وسيله روش آماري تي مستقل در سطح P<0.05 تحليل شدند.
نتايج
نتايج اين تحقيق در گروه تجربي نشان داد که شاخص توده بدن (P=0.001) و ميزان LDL-c درآنها (P=0.006) کاهش اما ميزان c-(P=0.004) HDL به طور معني داري در گروه تجربي افزايش يافت.
نتيجه گيري
اين پژوهش نشان داد که يک فعاليت بدني منظم مانند پياده روي مي تواند متابوليسم ليپوپروتئين ها را تغيير دهد و موجب کاهش عوامل خطر ساز قلب وعروق در دختران چاق شود.