مقاله بررسي اثر رطوبت هاي قبلي خاک بر مقادير رواناب و رسوب با استفاده از باران شبيه سازي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۴۵ تا ۴۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر رطوبت هاي قبلي خاک بر مقادير رواناب و رسوب با استفاده از باران شبيه سازي شده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رطوبت قبلي
مقاله بافت خاک
مقاله تداوم بارش
مقاله ضريب رواناب
مقاله رسوب
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشم عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندعلي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهنيا عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل موثر در ايجاد رواناب و توليد رسوب، شرايط رطوبتي خاک قبل از شروع بارندگي است. در اين مطالعه هدف تعيين اثرهاي خصوصيات خاک و بارش در سطوح مختلف رطوبتي خاک بر ميزان رواناب و رسوب مي باشد. در اين راستا سه نوع خاک با بافت سنگين، سبک و متوسط با کاربري زراعي در استان خوزستان انتخاب گرديد. به طوري که هر ۳ نمونه خاک پس از انتقال به آزمايشگاه در چهار سطح رطوبتي هوا خشک، بين هوا خشک و ظرفيت زراعي، ظرفيت زراعي و نزديک به اشباع و دو شيب ۵ و ۱۵ درصد در قالب ۲۴ تيمار مختلف (شامل ۳ نوع خاک، ۴ سطح رطوبتي و ۲ شيب) در معرض بارشي با شدت ثابت ۸۰ ميليمتر بر ساعت قرار گرفتند. مقادير رواناب و رسوب براي سه زمان ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقيقه استخراج گرديد. تمام آزمايشها در يک فلوم ۰٫۱x1x1 متري و توسط باران شبيه سازي شده انجام گرديد. نتايج نشان مي دهد که در ۱۰ دقيقه اول بين تيمارهاي آزمايشي بيشترين اختلافات وجود دارد. بنابراين مقايسه بين ضريب رواناب تيمارهاي مختلف نشان مي دهد که حداکثر ضريب رواناب در هر سه تداوم نسبت به حداقل آن ۲ تا ۵ برابر افزايش داشته است. در حالي که در خاکهاي مورد بررسي با افزايش رطوبت تا ظرفيت زراعي به ترتيب بافت سبک، متوسط و سنگين به ترتيب کمترين تا بيشترين ضريب رواناب را داشته اند و در حالت نزديک به اشباع، روند افزايشي رواناب در بافت سنگين کند شده و کمتر از بافت متوسط مي شود. بطور کلي رسوب توليدي نيز با روند توليد رواناب همخواني دارد. اما خاک متوسط در رطوبت هاي نزديک به اشباع داراي رسوب توليدي بسيار بالايي مي باشد. به طوري که مقايسه نتايج براي دو شيب ۵ و ۱۵ درصد اختلاف محسوسي را براي ضريب رواناب نشان نمي دهد. اما افزايش ميزان رسوب توليدي در شيب ۱۵ درصد نسبت به شيب ۵ درصد تفاوت چشمگيري دارد.