مقاله بررسي اثر رقابت بر کارايي جذب و مصرف نيتروژن در مرحله رشد رويشي گندم (.Triticum aestivum L) و يولاف وحشي (.Avena fatua L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر رقابت بر کارايي جذب و مصرف نيتروژن در مرحله رشد رويشي گندم (.Triticum aestivum L) و يولاف وحشي (.Avena fatua L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يولاف وحشي
مقاله گندم،
مقاله فراهمي نيتروژن
مقاله کارايي جذب نيتروژن
مقاله کارايي مصرف نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چمني اصغري تکتم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه کارايي جذب و مصرف نيتروژن گندم و يولاف وحشي در شرايط رقابت در مرحله رشد رويشي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۷ در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا در آمد. عامل اول شامل پنج تراکم  (0، ۲، ۴، ۶ و ۸ بوته در گلدان) يولاف وحشي در شرايط تک کشتي و رقابت با گندم (در تراکم ثابت ۸ بوته در هر گلدان) و عامل دوم شامل پنج سطح مختلف نيتروژن (۱، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ ميلي مولار) بود. آزمايش در انتهاي مرحله رشد رويشي گندم به پايان رسيد و داده ها مورد تجزيه رگرسيون قرار گرفت. نتايج نشان داد که درصد نيتروژن و کارايي جذب و مصرف آن در گندم و يولاف وحشي تحت تاثير فاکتورهاي مورد آزمايش واقع شد. محتوي نيتروژن اندام هوايي گندم و يولاف وحشي با افزايش فراهمي نيتروژن افزايش يافت و در سطح ۸ ميلي مولار به حد مجانبي رسيد. اين شاخص در گندم (به جز در سطح يک ميلي مولار) با افزايش تراکم علف هرز کاهش يافت ولي رقابت گندم نتوانست بر کاهش محتوي نيتروژن يولاف وحشي در مرحله رشد رويشي موثر باشد. کارايي جذب نيتروژن در گندم (در تمام تراکم هاي يولاف وحشي) با افزايش سطوح نيتروژن به  صورت نمايي کاهش يافت و رقابت يولاف وحشي نتوانست شيب کاهش آن را تحت تاثير قرار دهد. کارايي جذب نيتروژن در يولاف وحشي (در تمام سطوح نيتروژن) واکنش مثبت خطي و معني داري به افزايش تراکم آن نشان داد که حاکي از افزايش سهم جذب نيتروژن توسط يولاف وحشي در هنگام افزايش تراکم آن در شرايط رقابت بود. کارايي مصرف نيتروژن گندم و يولاف وحشي واکنش هايي مشابه کارايي جذب آن نشان داد.