مقاله بررسي اثر رقابت خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا (.Brassica napus L) در شرايط گلداني و مزرعه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر رقابت خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا (.Brassica napus L) در شرايط گلداني و مزرعه اي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداخل علف هرز
مقاله تراکم
مقاله شرايط گلداني و مزرعه اي
مقاله آستانه خسارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چعب عبدالنور
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پورنورآبادي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: شافعي نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عنافجه زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر تداخل تراکم هاي مختلف علف  هرز خردل  وحشي بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا و مشاهده تفاوت رقابت اين علف هرز در شرايط گلداني و مزرعه اي، آزمايشاتي بطور همزمان در گلخانه و مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين (خوزستان) در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ اجرا شد. اين آزمايشات به ترتيب در گلدان و مزرعه، با آرايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي و طرح کرت هاي يکبار خرده شده بر پايه طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرديد. تيمارهاي مورد مطالعه شامل تراکم خردل  وحشي در پنج سطح ۰، ۱، ۲، ۳ و ۵ بوته در گلدان (معادل ۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۳۵ بوته در متر مربع در مزرعه) و تراکم کلزا در سه سطح ۱۰، ۱۳ و ۱۶ بوته در گلدان (معادل ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ بوته در مترمربع در مزرعه) بودند. نتايج در شرايط گلداني نشان داد که افزايش تراکم خردل  وحشي منجر به کاهش تمامي صفات عملکرد دانه، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين و وزن هزاردانه گرديد. در حالي که در شرايط مزرعه اي بجز تعداد دانه در خورجين و وزن هزاردانه بر ساير صفات تاثير معني داري داشت. اما افزايش تراکم کلزا در هر دو شرايط فقط باعث افزايش عملکرد دانه شد. اثر متقابل تراکم هاي متفاوت خردل و کلزا در شرايط گلداني فقط بر تعداد دانه در خورجين و در شرايط مزرعه اي بر عملکرد دانه و تعداد دانه در خورجين اثر معني داري داشت. علاوه براين منحني آستانه خسارت اقتصادي نشان داد که تاثير تراکم هاي مختلف خردل وحشي بر عملکرد دانه کلزا در شرايط گلداني و مزرعه متفاوت است. بنحوي که بيشترين افت عملکرد دانه کلزا در آزمايش گلداني به ترتيب از تراکم هاي ۱۰، ۱۳ و ۱۶ بوته کلزا در گلدان و درآزمايش مزرعه اي از تراکم هاي ۸۰، ۶۰ و ۱۰۰ بوته در مترمربع بدست آمد. اين امر حاکي از تفاوت رقابت در شرايط گلداني و مزرعه اي بود.