مقاله بررسي اثر رقابت چندگونه اي توق (Xanthium strumarium L.) و تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر رقابت چندگونه اي توق (Xanthium strumarium L.) و تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت چند گونهاي
مقاله سويا
مقاله توق
مقاله تاج خروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراكم هاي منفرد و توام علف هاي هرز توق و تاج خروس بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا، آزمايشي در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. علف هرز توق در تراكم هاي صفر، ۲، ۴،  8و علف هرز تاج خروس در تراكم هاي صفر، ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر رديف به صورت منفرد و نيز توام در فاصله ۱۵ سانتيمتري و در دو طرف رديف بوته هاي سويا كشت شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تراكم هاي مختلف توق و تاج خروس از نظر تاثير بر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و وزن غلاف در بوته در سطح احتمال ۱% تفاوت معني داري با هم دارند. در حالي كه شاخص برداشت محصول تفاوت معني داري در بين تيمارهاي اعمال شده نشان نداد. كاهش عملكرد دانه بسته به تراكم علف هاي هرز بين ۳۹ و ۸۶ درصد بود. بيشترين كاهش عملكرد دانه نسبت به شاهد با وجين در حضور توام ۸ بوته توق و ۱۲ بوته تاج خروس بدست آمد. در تيمار حداكثر تراكم دو گونه، ميانگين صفاتي همچون عملكرد بيولوژيك، تعداد و وزن غلاف در بوته به ترتيب ۷۹٫۹، ۷۶ و ۸۲ درصد كاهش نسبت به شاهد نشان دادند. بجز در تراكم ۲ بوته توق و ۴ بوته تاج خروس، با افزايش تراكم علف هرز ارتفاع سويا نيز نسبت به شاهد افزايش يافت.