مقاله بررسي اثر روش آبياري و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد سورگوم علوفه اي در شرايط محيطي خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روش آبياري و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد سورگوم علوفه اي در شرايط محيطي خرم آباد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راندمان مصرف آب
مقاله روش آبياري
مقاله سورگوم
مقاله وجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر روش آبياري و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد سورگوم علوفه اي در شرايط محيطي خرم آباد، آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ در ايستگاه تحقيقاتي کمالوند دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد اجرا شد. فاکتور هاي مورد استفاده در اين آزمايش عبارت بودند از فاکتور روش آبياري در سه سطح شامل آبياري تمام جوي ها (روش معمول)، آبياري يک در ميان ثابت و آبياري يک در ميان متغير در کرت هاي اصلي و فاکتور کنترل علفهاي هرز شامل بدون وجين، وجين کامل در طول فصل رشد و يک بار وجين در مرحله ۸-۷ برگي سورگوم درکرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که با تغيير روش آبياري معمول به آبياري يک درميان ثابت، مصرف آب به طور معني داري کاهش يافت ولي کاهش عملکرد ماده خشک معني دار نبود، در اين حالت حداکثر راندمان مصرف آب حاصل گرديد. همچنين حداکثر عملکرد دانه و بيولوژيک ازتيمار وجين کامل بدست آمد. در مجموع آبياري تمام جوي ها با وجين کامل حداکثر عملکرد علوفه (۱۱۴۷۰۵ کيلوگرم در هکتار) و آبياري يک درميان ثابت با وجين کامل حداکثر راندمان مصرف آب (۱۵٫۳ کيلوگرم برمترمکعب) به همراه عملکرد علوفه مطلوب رانشان داد.