مقاله بررسي اثر روش استخراج بر ترکيب شيميايي و فعاليت ضد ميکروبي اسانس گياه زنيان (Carum copticum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روش استخراج بر ترکيب شيميايي و فعاليت ضد ميکروبي اسانس گياه زنيان (Carum copticum)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله ترکيب شيميايي
مقاله حداقل غلظت باز دارندگي
مقاله گياه زنيان
مقاله مايکرويو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومندآذر پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: متقيان پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفان انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: لاريجاني كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش استخراج اسانس هاي گياهي مي تواند راندمان استخراج، درصد و نوع تركيبات شيميايي موجود در آن را تغيير دهد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق اسانس حاصل از ميوه هاي گياه زنيان (Carum copticum)، با دو روش تقطير با آب و استخراج با مايکرويو بدون استفاده از حلال، استخراج گرديده و ترکيب شيميايي اسانسهاي حاصل به کمک دستگاه کروماتوگرافي گازي- اسپکتروسکپي جرمي (GC.MS) شناسايي شد. سپس جهت بررسي ويژگي ضدميكروبي اسانس ها حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) اسانس ها با روش رقيق نمودن در محيط آگار بر باكتري Escherichia coli مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در هر دو اسانس ۱۱ ترکيب استخراج شد. اجزاي اصلي اسانس در روش تقطير با آب شامل: گاما- ترپينن (۴۰٫۳۷%)، پارا- سايمن (۲۸%)، تيمول (۹۶٫۲۴%) گزارش شدند. در روش استخراج با مايکرويو بدون استفاده از حلال اجزاي اصلي اسانس شامل: تيمول (۳۵٫۲۸%)، گاما- ترپينن (۱۹٫۳۲%)، پارا- سايمن (۵۱٫۲۳%)، کارواکرول (۷۶٫۲%) گزارش شدند. نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد تفاوت در روش استخراج به ويژه از جهت درجه حرارت و زمان فرآيند سبب تغيير در تركيبات شيميايي بدست آمده مي شود.