مقاله بررسي اثر روش هاي مختلف خشک کردن برخصوصيات ظاهري و ميزان اسانس پنج گونه بومادران (Achillea) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روش هاي مختلف خشک کردن برخصوصيات ظاهري و ميزان اسانس پنج گونه بومادران (Achillea)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومادران
مقاله خشک کردن
مقاله دما
مقاله اسانس
مقاله کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني عسكر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشک کردن يکي از مراحل مهم پس از برداشت گياهان دارويي مي باشد که نقش مهمي در کميت و کيفيت محصول دارد. به منظور بررسي روش هاي مختلف خشک کردن، آزمايشي بصورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور گونه هاي بومادران (۵ گونه) و روش خشک کردن (۵ روش) با سه تکرار اجراگرديد. تيمارها عبارت بودند از، فاکتور اول: گونه هاي بومادران Achillea millefolium، A. eriophora، A.biebersteinii،A. nobilis ، A. wilhelmsii و فاکتور دوم: ۱- خشک کردن در آفتاب به مدت ۷۲ ساعت ۲ – خشک کردن در سايه در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد به مدت ۱۲۰ ساعت ۳- خشک کردن در آون دماي ۵۰ درجه به مدت ۴۸ ساعت ۴- خشک کردن در آون دماي ۱۰۰ درجه به مدت ۲۴ ساعت ۵- خشک کردن توسط ماکروويو در مدت زمان کمتر از ۱۰ دقيقه. نمونه هاي تر نيز اسانس گيري شده و با بقيه روش ها مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان دهنده تاثير معني دار نوع گونه و روش خشک کردن بر درصد کاهش وزن، درصد رطوبت نهايي، درصد اسانس و کيفيت ظاهري نمونه ها بود (p<0.01). همچنين در اين فاکتورها اثر متقابل گونه و روش خشک کردن معني دار شد(p<0.01) . بيشترين درصد نهايي رطوبت (۴٫۷ درصد) مربوط به روش ماکروويو و کمترين ميزان (۱٫۳۲ درصد) مربوط به دماي ۱۰۰ درجه بود. از نظر درصد اسانس بيشترين ميزان اسانس مربوط به گونه A. eriophora و کمترين ميزان مربوط به گونه  A. wilhelmsiiبود و در تمامي گونه ها بيشترين ميزان اسانس در روش خشک کردن در سايه، دماي ۲۵oC و کمترين ميزان اسانس در روش خشک کردن در آون با دماي ۱۰۰ درجه سانتي گراد به دست آمد. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان اظهار نمود که روش خشک کردن نه تنها بر درصد کاهش وزن و ميزان رطوبت نمونه ها موثر است بلکه اثر قابل توجهي بر ميزان اسانس نمونه ها داشت لذا بهترين روش براي خشک کردن بومادران خشک کردن در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد و شرايط سايه تشخيص داده شد.