مقاله بررسي اثر روغن زيتون بکر خوراکي بر ميزان چربي هاي خون در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روغن زيتون بکر خوراکي بر ميزان چربي هاي خون در موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن زيتون بکر
مقاله موش صحرايي
مقاله چربي هاي خون
مقاله شاخص آتروژنيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محققي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسوليان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زينانلو علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به علت وابستگي مصرف روغن زيتون و نرخ پايين بيماريهاي قلبي – عروقي هدف اين مطالعه بررسي اثر روغن زيتون خوراکي بر پروفايل چربي هاي سرم خون بود.
روش ها: موشهاي صحرايي نر بالغ مورد آزمايش توسط روغن زيتون بکر، به مدت ۳۰ روز با دوزهاي ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ ميلي ليتر بر کيلوگرم وزن بدن و موشهاي صحرايي گروه شاهد با سالين در همين مدت با روش گاواژ تيمار شدند (n=6). در پايان ۳۰ روز، ميزان سطوح کلسترول، تري گليسيريد، HDL، LDL، VLDL و شاخصهاي آتروژنيک در سرم بررسي شد.
يافته ها: آناليز نشان داد که اسيد چرب غير اشباع غالب در روغن زيتون بکر، اولئيک اسيد است. سطوح کلسترول، تري گليسيريدها،
HDL و VLDL در دوزهاي ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ ميلي ليتر بر کيلوگرم وزن بدن از روغن زيتون نسبت به گروه شاهد افزايش معني دار داشت (P<0.05). سطح LDL در دوزهاي مختلف کاهش وابسته به دوز را نشان داد که اين کاهش در دوز ۰٫۷۵ از لحاظ آماري در مقايسه با گروه شاهد معني دار بود (P<0.05). شاخص LDL/HDL در دوزهاي ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ ميلي ليتر بر کيلوگرم وزن بدن روغن زيتون در مقابل گروه شاهد به طور معني دار و به صورت وابسته به دوز کاهش يافت (به ترتيب برابر با ۴٫۲۷±۰٫۶۴، ۳٫۸۵±۰٫۷۲ و ۱٫۷۸±
۰٫۴۸ در برابر گروه شاهد ۸٫۵۵±۰٫۲). روغن زيتون بکر در دوزهاي ۰٫۵ و ۰٫۷۵ شاخص TG/HDL را نسبت به گروه شاهد کاهش داد (به ترتيب ۱۳٫۲۱±۱٫۰۷ و ۱۲٫۴۵±۰٫۴۱ در مقابل ۱۶٫۵۱±۰٫۹۴) (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که روغن زيتون بکر سبب کاهش شاخصهاي آتروژنيک شده که احتمالا به علت غني بودن اين روغن از اولئيک اسيد است.