مقاله بررسي اثر رژيم هاي غذايي بدون ويتامين D و حاوي مکمل کلسيتريول، بر روند يادگيري و تثبيت حافظه فضايي موش هاي صحرايي بالغ در ماز آبي موريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر رژيم هاي غذايي بدون ويتامين D و حاوي مکمل کلسيتريول، بر روند يادگيري و تثبيت حافظه فضايي موش هاي صحرايي بالغ در ماز آبي موريس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين D
مقاله حافظه
مقاله يادگيري ماز
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي زواره سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حضور گيرنده هاي ويتامين D در نواحي درگير در يادگيري و حافظه نشان داده شده است. اين مطالعه به منظور بررسي اثر کمبود ويتامين D و نيز افزودن کلسيتريول به رژيم غذايي، بر يادگيري و حافظه فضايي طراحي شده است.
مواد و روش ها: تعداد ۲۷ سر موش صحرايي نر بالغ، در ۳ گروه (هر گروه ۹ سر) کنترل (C، رژيم نرمال)، کمبود (C-D) D و دريافت کننده مکمل کلسيتريول (C+D) قرار گرفتند. يادگيري فضايي طي ۵ شب و هر شب ۴ مرحله آزمايش، توسط ماز آبي موريس سنجيده شد. در شب آخر ميزان تثبيت حافظه فضايي نيز بررسي شد. مدت زمان سپري شده و مسافت پيموده شده در ربع هاي مورد نظر ماز تجزيه و تحليل شد.
نتايج: حيوانات گروه C-D براي يافتن سکو مدت زمان بيشتري را در ماز سپري کردند و اين اختلاف با گروه C و C+D از نظر آماري معني دار بود. به عبارت ديگر، کمبود ويتامين D باعث کندتر شدن روند يادگيري مي شود. از ديگر سو، مکمل کلسيتريول بر روند يادگيري بي تاثير بود. همچنين، هيچ کدام از رژيم هاي مذکور بر ميزان تثبيت حافظه موثر واقع نشدند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که اگر چه کمبود ويتامين D در روند يادگيري فضايي موش هاي صحرايي در ماز آبي موريس ايجاد اختلال مي کند، اما اثر قابل توجهي در تثبيت حافظه فضايي ندارد. همچنين، افزودن مکمل کلسيتريول به مدت ۴۵ روز بر روند يادگيري و حافظه فضايي موش هاي صحرايي بي تاثير است.