مقاله بررسي اثر زمان تخم گشايي سيست بر ترکيبات بيوشيميايي بدن ناپلئوس آرتمياي اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۴۱ تا ۵۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر زمان تخم گشايي سيست بر ترکيبات بيوشيميايي بدن ناپلئوس آرتمياي اروميه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتمياي اروميه
مقاله زمان برداشت
مقاله قابليت تخم گشايي
مقاله ترکيبات شيميايي و اسيد چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري پريا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين مسايل مورد توجه در آبزي پروري، تامين غذاي مناسب براي آبزيان است، که معمولا ۵۰ درصد هزينه هاي صرف شده را شامل مي شود. با توجه به اهميت استفاده از ناپلئوس آرتميا در تغذيه لارو آبزيان، هدف اصلي اين تحقيق، دستيابي به حد مطلوب زمان برداشت ناپلئوس آرتميا طي زمان تخم گشايي بود که هم از نظر قابليت تخم گشايي و هم از نظر ارزش غذايي در حد مناسبي باشد. اين آزمايش در سطوح زماني ۲۴، ۲۲، ۲۰، ۱۸ ساعت و با سه تکرار، در دماي ثابت ۳۰ درجه سانتي گراد انجام گرفت. نتايج نشان داد که بالاترين درصد تخم گشايي در زمان ۲۴ ساعت به دست آمد که با زمانهاي ديگر اختلاف معني دار است .(P<0.05) نتايج حاصل از اثر زمانهاي برداشت بر ميزان ترکيبات بدن و ترکيب اسيدهاي چرب ناپلئوس آرتمياي اروميه نشان داد که اختلاف مشاهده شده در ساعات متفاوت برداشت، بسيار جزيي بوده و از نظر آماري معني دار نبود .(P>0.05)