مقاله بررسي اثر زمان محلول پاشي كود كامل بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم جديد سيب زميني در منطقه دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر زمان محلول پاشي كود كامل بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم جديد سيب زميني در منطقه دماوند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله كود كامل
مقاله محلول پاشي
مقاله رقم
مقاله آگريا
مقاله آژاکس
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني آرش
جناب آقای / سرکار خانم: آرمين محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر زمان محلول پاشي كود كامل بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم سيب زميني، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال ۱۳۸۲ در منطقه آبسرد دماوند انجام شد. در اين آزمايش ارقام جديد سيب زميني آگريا و آژاكس و تيمارهاي محلول پاشي شامل بدون محلول پاشي (شاهد)، محلول پاشي در زمان سبز شدن كامل، محلول پاشي در ابتداي غده بندي و محلول پاشي در ابتداي غده بندي و پر شدن غده ها به ترتيب به عنوان سطوح فاكتورهاي B , A درنظر گرفته شدند. نتايج نشان داد كه اثر رقم بر تمام صفات به جز وزن غده در بوته و عملكرد غده در هكتار، از نظر آماري در سطح ۱ درصد معني دار نبود. نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد كه رقم آگريا با متوسط وزن غده در بوته معادل ۵۷۴٫۳ گرم و عملكرد محصول ۳۰٫۶۱ تن در هكتار نسبت به رقم آژاكس برتر بود. اثر تيمار محلول پاشي بر كليه صفات معني داربود. محلول پاشي در مرحله ابتداي غده بندي و پر شدن غده ها بيشترين تاثير را در مقايسه با تيمار شاهد (بدون محلول پاشي) كه كمترين تاثير را بر كليه صفات دارا بود، داشت. در اين مطالعه رقم آگريا و زمان محلول پاشي در مرحله ابتداي غده بندي و پر شدن غده ها نسبت به سايرين برتر بودند. در نهايت توصيه مي شود براي اين منطقه و مناطق مشابه، ارقام برتر مانند آگريا كشت شوند و براي بهره وري بيشتر و استفاده بيشتر از كودهاي شيميايي و افزايش عملكرد كمي و كيفي، محلول پاشي كودهاي كامل در دو مرحله ابتداي غده بندي و پر شدن غده ها انجام شود.