مقاله بررسي اثر زمان هاي برداشت بر درصد جوانه زني و صفات مرتبط با آن در ارقام لوبيا قرمز با استفاده مدل رگرسيوني چند متغيره و تجزيه عليت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر زمان هاي برداشت بر درصد جوانه زني و صفات مرتبط با آن در ارقام لوبيا قرمز با استفاده مدل رگرسيوني چند متغيره و تجزيه عليت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنيه بذر
مقاله مدل رگرسيوني چند متغيره
مقاله تجزيه عليت
مقاله لوبيا قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر زمان هاي برداشت بذر بر مدل رگرسيوني چند متغيره تعيين درصد جوانه زني و تجزيه عليت برخي صفات مرتبط با آن در ارقام لوبيا قرمز، آزمايش هايي در سال ۱۳۷۵ در موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج، روي شانزده رقم لوبيا قرمز شامل: LQk-29، KIP31، AND-1007، D-18083، DOR-364، AND-925، MOC-59، MCD-2004، DOR-476، DCD 2004 RAB-58، RAB-484، RAB-505، XAN-194، RAP-50، GOLI و NAZ انجام پذيرفت، به اين اساس، پس از برداشت بذور در ۳ زمان: قبل از رسيدگي فيزيولوژيك (T1)، رسيدگي فيزيولوژيك (T2) و مرحله رسيدگي يا خشكي كامل (T/3) و اندازه گيري درصد جوانه زني، مقداري از بذور هر يك از ارقام با استفاده از طرح كاملا تصادفي در چهار تكرار تحت آزمون هاي بنيه بذر، مانند آزمون سرما (CT)، پيري تسريع شده (AA)، T4، T7، EE، WE، ۱۰۰WS، WE/WS، LE/LS، ECSو ECW قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد، در حالت برداشت بذور قبل از رسيدگي فيزيولوژك (T1)، قرار گرفتن متغيرهاي AA، CT، ECS، LE/LS و WE/WS به ترتيب با ضرايب برآورد شده ۰٫۱۴۰۷۱۶، ۰٫۲۰۰۶۳۴، -۰٫۱۳۵۳، ۱۴۳٫۲۹۱۶، ۳۱۰۵٫۴۶۲۸ و عرض از مبدا (b0) -76.69 در مدل رگرسيوني چند متغييره موفق به پيشگويي ۳۰٫۹ درصد از تغييرات درصد جوانه زني و در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك (T2) قرار گرفتن متغييرهاي CT و T7 به ترتيب با ضرايب برآورد شده ۰٫۴۸۹۴ و ۰٫۱۳۱۲ و عرض از مبدا (b0) -8.059 موفق به پيشگويي ۶۲٫۰۶ درصد از تغييرات درصد جوانه زني گرديد. در مرحله رسيدگي كامل، ورود چهار متغير مستقل T4، LE/LS، WE/WS و AA به ترتيب با ضرايب ۰٫۱۵۶۵، ۰٫۱۰۲۱، ۰٫۲۹۰۹، ۰٫۱۵۶۵ و فاصله از مبدا (b0) 4.12035051 در مدل موفق به پيش گويي ۸۲٫۶۱ درصد از تغييرات درصد جوانه زني گرديد. علاوه بر موارد ذكر شده، به منظور بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها و صفات مرتبط با بنيه بذر، از روش تجزيه عليت (path analysis) استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد، از بين صفات و متغيرهاي مستقل مورد آزمون، بيشترين همبستگي درصد جوانه زني ارقام در مرحله رسيدگي يا خشكي كامل، مربوط به متغير مستقل WE/WS و به ميزان ۰٫۵۳۹ بود. اثر مستقيم اين صفت بر متغير وابسته درصد جوانه زني به ميزان ۰٫۰۲۲ و معني دار نبود. اين امر نشان داد، همبستگي قابل توجه WE/WS به دليل اثرات غير مستقيم آن از طريق ساير متغير هاي مستقل مورد آزمون مانند WE، ۱۰۰WS و ECW است.