مقاله بررسي اثر سامانه هيبريد بازدارنده اشتعال تري فنيل فسفات- نانوخاک رس بر اشتعال پذيري و خواص مكانيكي آميزه PC / ABS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۷۵ تا ۴۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سامانه هيبريد بازدارنده اشتعال تري فنيل فسفات- نانوخاک رس بر اشتعال پذيري و خواص مكانيكي آميزه PC / ABS
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتعال پذيري
مقاله بازدارنده اشتعال
مقاله نانوكامپوزيت
مقاله گرماسنجي مخروطي
مقاله خواص مكانيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض الهام
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: اسفنده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آميزه پلي كربنات -(PC) آكريلونيتريل بوتادي ان استيرن (ABS) از آميزه هاي تجاري بسيار مهمي است كه كاربردهاي متنوعي به ويژه در صنايع خودروسازي، لوازم الكتريكي و الكترونيكي دارد. با توجه به موارد مصرف اين آميزه در قطعاتي كه كاهش اشتعال پذيري اهميت مي يابد، اين مساله بايد مدنظر قرار گيرد. تركيبات فسفات دار مهم ترين دسته از افزودني هاي بازدارنده اشتعال مورد استفاده در آميزه PC / ABS هستند. لزوم عملكرد بازدارنده هاي اشتعال فسفات دار، استفاده از درصدهاي زياد غلظت (۱۵-۱۰ درصد وزني) است. با توجه به اين كه درصدهاي زياد اين افزودني ها منجر به افت خواص فيزيكي- مكانيكي پليمر مي شود. بنابراين، استفاده از تركيبات نانو به عنوان افزودني بازدارنده اشتعال مدنظر قرار گرفته است. پژوهش هاي اخير نشان مي دهد، اگرچه ساختارهاي نانوكامپوزيتي در پليمرها اغلب منجر به بهبود قابل توجهي در كاهش اشتعال پذيري مي شوند، ولي در كاهش آساني اشتعال و زمان اطفاي آتش بي اثرند. به همين منظور امروزه عمده توجه روي به كارگيري هم زمان نانوذرات با تركيبات بازدارنده اشتعال متداول است. هيبريد اين دو، افزون بر اثرگذاري بهينه در كاهش اشتعال پذيري، از مقدار مصرف افزودني هاي بازدارنده اشتعال متداول مي كاهد. از طرفي، منجر به بهبود خواص فيزيكي- مكانيكي پليمر نيز مي شود. در اين پژوهش، اختلاط آميزه PC / ABS با تري فنيل فسفات (TPP) به عنوان افزودني بازدارنده اشتعال متداول و نانو خاک رس به عنوان افزودني بازدارنده اشتعال نوين در اكسترودر دومارپيچي در محدوده دمايي ۲۰۰-۲۵۰oC انجام شد. اثر سامانه هاي هيبريدي نانورس TPP/ بر كاهش اشتعال پذيري آميزه با استفاده از آزمون هاي متداول احتراق از قبيل آزمون گرماسنجي مخروطي، شاخص اكسيژن حدي و آزمون سوزاندن بررسي شد. افزون بر اين، خواص مكانيكي شامل استحكام كششي، مدول و استحکام ضربه ايزود نيز اندازه گيري شد. نتايج آزمون هاي احتراق و خواص مكانيكي نشان مي دهد، بهترين نتيجه مربوط به فرمول بندي هيبريدي PC / ABS+(TPP+Nano) است.