مقاله بررسي اثر سرب و مس بر محتواي کلروفيل، غشا ليپيدي، محتوي آب نسبي و فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در گونه گياهي خلر (Lathyrus sativus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶۶ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سرب و مس بر محتواي کلروفيل، غشا ليپيدي، محتوي آب نسبي و فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در گونه گياهي خلر (Lathyrus sativus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلر
مقاله کلروفيل
مقاله مالون دي آلدهيد (MDA)
مقاله غشا ليپيدي
مقاله سوپراکسيد ديسموتاز (SOD)
مقاله آب نسبي (RWC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلادي سيده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن محيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بعضي از گونه هاي گياهي از قابليت مقاومت دربرابر شرايط تنش محيطي برخوردار بوده، به طوري که با مکانيزم عمل خود مانع از توليد بيشتر اکسيژن هاي راديکال آزاد شده و يا با اکسيژن هاي راديکال آزاد توليدي مقابله ميکنند. از آنجايي که اولين گام در اجراي استراتژي هاي گياه پالايي شناسايي گونه هاي گياهي است که قادر به مقاومت در برابر فلزات سنگين مي باشد، اين تحقيق به منظور بررسي اثرات سرب و مس بر روي گونه گياهي خلر در خاک هاي آلوده به اين عناصر صورت پذيرفت. بر اين اساس به منظوربرآورد و شناسايي توانايي گياه خلر نسبت به عناصر سنگين سرب و مس آزمايشي در پاييز ۱۳۸۷ بر روي خلر رقم زنجان با نام علمي (Lathyrus sativus) انجام شد. در اين راستا از چهار غلظت سرب ۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و چهار غلظت مس ۰، ۱۵۰، ۳۰۰، ۴۵۰ ميلي گرم بر کيلوگرم خاک که به ترتيب نمک هر يک از آنها حاوي نيترات و سولفات بود، در قالب آزمايش فاکتوريل به صورت طرح کاملا تصادفي و در ۴ تکرار استفاده شد که در اين راستا به بررسي اثرات اين آلاينده ها بر برخي از صفات فيزيولوژي گياه مورد مطالعه پرداختيم. اگرچه نتايج آزمايش حاکي از افت محتوي کلروفيل کل و غشا ليپيدي تحت سميت عناصر سنگين سرب و مس بود اما فعاليت بيشتر آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD) با افزايش سطوح سرب و مس در اين گونه گياهي مانع از توليد بيشتر اکسيژن هاي راديکال آزاد توليدي در اين گونه گياهي شد، به طوري که همبستگي منفي بين محتوي کلروفيل a کلروفيل b و کلروفيل کل با آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD) مشاهده شد، همچنين همبستگي بين ظرفيت مالون دي آلدهيد  (MDA)که وسيله اي براي اندازه گيري فرايند پراکسيداسيون ليپيد است با آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD) مثبت بود بدين معني که افزايش ظرفيت اين بيومارکر که نشاندهنده توليد بيشتر اکسيژن براي تخريب غشا ليپيدي است با فعاليت بيشتر آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD) براي هضم و حذف بيشتر اکسيژن هاي مخرب همراه بود. همچنين وضعيت آب در بافت برگها (RWC) تحت تاثير اين عناصر قرار نگرفت.