مقاله بررسي اثر سطوح مختلف تراکم و کود نيتروژنه بر برخي از خصوصيات مورفولوژيکي بذر حاصل از گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۴۶ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سطوح مختلف تراکم و کود نيتروژنه بر برخي از خصوصيات مورفولوژيکي بذر حاصل از گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماريتيغال
مقاله تراکم
مقاله کود نيتروژنه
مقاله وزن هزار دانه
مقاله درصد جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي بيگيان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه تاثير تراکم بوته و کود نيتروژنه بر درصد جوانه زني و برخي از خصوصيات مورفولوژيکي بذرهاي به دست آمده از گياه دارويي ماريتيغال، آزمايشي به صورت فاکتوريل درقالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در مرکز تحقيقات منابع طبيعي همند آبسرد انجام و بذرهاي حاصله از لحاظ وزن هزاردانه، وزن تر، وزن خشک، طول ريشه چه، طول ساقه چه و طول گياهچه مورد ارزيابي قرار گرفتند.
نتايج نشان داد با بهبود تغذيه گياه مادري که در نتيجه کاهش تراکم و افزايش مصرف کود نيتروژنه حاصل شده بود، طول گياهچه، وزن تر و وزن خشک درگياهچه هاي حاصله افزايش مي يابد بدين ترتيب بيش ترين وزن هزار دانه ( ۲۷٫۳گرم)، درصد جوانه زني (۹۶ درصد)، وزن تر گياهچه (۸۰٫۷۲ ميلي گرم) و وزن خشک گياهچه (۴٫۸۱ ميلي گرم) درتيمار با تراکم ۵ بوته در متر مربع و۱۵۰ کيلوگرم کود درهکتار و کم ترين آن به ميزان  22.4گرم، ۸۱ درصد، ۵۸٫۶۱ ميلي گرم و ۴٫۰۴ ميلي گرم در تيمار با تراکم ۱۰ بوته درمترمربع و نبود مصرف کود به دست آمد.