مقاله بررسي اثر سطوح مختلف كنسانتره در جيره غذايي و حذف تك ياخته ها از شكمبه بر ميزان سنتز پروتئين ميكروبي در گوسفند و بز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سطوح مختلف كنسانتره در جيره غذايي و حذف تك ياخته ها از شكمبه بر ميزان سنتز پروتئين ميكروبي در گوسفند و بز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تك ياخته ها
مقاله مشتقات پوريني
مقاله سنتز پروتئين ميكروبي
مقاله گوسفند و بز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري خورشيدي كاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اكوسيستم ميكروبي شكمبه به طور عمده شامل جمعيت باكتري ها، تك ياخته ها و قارچ ها است كه نقش مهمي در فرآيند تخمير در شكمبه ايفا مي كنند. هدف از انجام اين تحقيق تعيين سهم تك ياخته ها در ميزان سنتز پروتئين ميكروبي در شكمبه بوده است. در اين آزمايش از ۴ راس گوسفند نر نژاد شال و ۴ راس بز فيستول گذاري شده در شكمبه در قالب طرح آماري مربع لاتين استفاده شد و اثر ۴ نوع جيره غذايي شامل: ۱) جيره تمام علوفه اي، ۲) جيره حاوي ۲۰ درصد كنسانتره، ۳) جيره حاوي ۴۰ درصد كنسانتره، و ۴) جيره حاوي ۶۰ درصد كنسانتره در دو مرحله حضور و عدم حضور تك ياخته ها در شكمبه بررسي شد. حذف تك ياخته ها از شكمبه با استفاده از روش شستشو و تخليه صورت گرفت. در اين تحقيق براي برآورد ميزان سنتز پروتئين ميكروبي از روش تخمين ميزان مشتقات پوريني دفع شده از طريق ادرار استفاده شد. اساس اين روش اندازه گيري ميزان دفع مجموع اسيد اوريك، آلانتوئين، گزانتين و هيپوگزانتين مي باشد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه جيره هاي غذايي تاثير آماري معني داري بر ميزان پروتئين ميكروبي سنتز شده در شكمبه گوسفند و بز ندارد ولي با حذف تك ياخته ها از شكمبه گوسفند بر ميزان سنتز پروتئين ميكروبي سنتز شده افزوده شد (۱۸/۱۱ در مقابل ۷۳/۷ گرم در روز) و اختلاف آماري معني داري بين اين دو حالت وجود داشت(p<0.05) . در شكمبه بز نيز در حالت عدم حضور تك ياخته ها در مقايسه با حضور تك ياخته ها بر ميزان پروتئين ميكروبي سنتز شده افزوده شد (۸۲/۷ در مقابل ۰۵/۶ گرم در روز) و بين اين دو حالت اختلاف آماري معني داري مشاهده شد (p<0.05).