مقاله بررسي اثر سطوح مختلف ورمي كمپوست و عنصر معدني فسفر بر رشد و نمو و جذب برخي از عناصر غذايي در نشاء گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سطوح مختلف ورمي كمپوست و عنصر معدني فسفر بر رشد و نمو و جذب برخي از عناصر غذايي در نشاء گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورمي کمپوست
مقاله نشا
مقاله رشد و نمو
مقاله گوجه فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ده دشتي زاده بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: آرويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: داوري نژاد غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف ورمي كمپوست به عنوان يك ماده آلي و جايگزين براي مواد شيميايي (كودها)، آزمايشي طي سال ۸۶ درگلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. در اين تحقيق تاثير ۵ سطح ورمي كمپوست (۰، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد حجمي) و ۲ سطح فسفر (۰ و ۲ گرم سوپر فسفات تريپل به ازاي هر گلدان) در قالب طرح فاكتوريل بر پايه كاملا تصادفي در سه تكرار بر خصوصيات نشاء گوجه فرنگي رقم تجاريSuper Strain B  مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه زمان جوانه زدن بر اساس تعداد روز پس از كاشت در تيمار ۲۵% به طور معني داري سريع تر از ساير تيمارها بود. طول، قطر و ميزان كلروفيل نشاء در تيمار ۵۰ درصد ورمي كمپوست افزايش معني داري نسبت به شاهد نشان داد. در شاخص سطح برگ تيمار ۲۵ درصد ورمي كمپوست بيشترين ميزان را نشان داد. در جذب عنصر معدني روي تيمار ۱۰۰ درصد ورمي كمپوست افزايش معني داري نسبت به بقيه تيمارها نشان داد. در جذب عناصر معدني آهن، مس و منگنز تيمار ۵۰ درصد ورمي كمپوست افزايش معني داري مشاهده شد. عنصر معدني فسفر يك روند افزايشي با افزايش ورمي كمپوست نشان داد. درصد رطوبت ريشه و شاخساره در زمان نشاكاري در تيمار ۱۰۰ درصد ورمي كمپوست از ساير تيمارها بيشتر بود. ظهور اولين گل در تيمار ۲۵ درصد ورمي كمپوست به طور معني داري سريع تر از بقيه تيمارها بود. سريعترين ظهور اولين ميوه تشكيل شده پس از اتقال نشاء ها به زمين اصلي مربوط به تيمار ۲۵ و ۵۰ درصد ورمي كمپوست بود كه اختلاف معني داري با ساير تيمارها نشان دادند. ميزان رطوبت ريشه در پايان عمر گياه در تيمار ۱۰۰ درصد ورمي كمپوست بيشتر از ساير تيمارها بود.