مقاله بررسي اثر سميت آمونياک بر بافت کبد ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سميت آمونياک بر بافت کبد ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي کپور معمولي
مقاله آمونياک
مقاله آسيب شناسي بافتي کبد
مقاله LC50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي بشمن مينا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پرمان الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمونياک ماده اي سمي و خطرناک براي ماهي است که در آب به دو شکل يونيزه(NH4+)  که غير سمي و شکل مولکولي (NH3) که براي ماهي سمي است، وجود دارد.
در اين پژوهش اثر سميت حاد آمونياک بر گونه کپور معمولي (Cyprinus carpio) در شرايط آزمايشگاهي بررسي شد.
ماهيان مورد استفاده در اين آزمايش ماهيان انگشت قد ۱۰ تا ۲۰ گرمي بودند که ابتدا ميزان LC50 آمونياک در زمان هاي ۲۴، ۴۸، ۷۲و ۹۶ ساعت به دست آمد که به ترتيب ۴/۲۳، ۵/۲۰، ۲۵/۱۶، ۲۵/۱۴ ميلي گرم در ليتر آمونياک کل که معادل ۲۰/۲، ۸۵/۱، ۴۵/۱، ۹۹/۰ ميلي گرم در ليترآمونياک مولکولي(NH3)  مي باشد، محاسبه گرديد. (ميانگين نوبت اول و دوم)
سپس بافت کبد ماهي کپور معمولي در مجاورت با غلظت هاي مختلف آمونياک که به ترتيب ۲۵،۲۰،۱۴،۸ميلي گرم در ليتر آمونياک کل که معادل۳۱/۰، ۸۸/۰، ۷۳/۱، ۵۱/۲ميلي گرم در ليترآمونياک مولکولي(NH3)  بودند قرار داده شد و از نظر ضايعات ميکروسکوپي و هيستوپاتولوژيک مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان دادکه در کبدپس ازقـــرار گيري در مجاورت با آمونياک پديده هايي نظيرادم داخل سلولي هپاتوسيت هاونکروز هپاتوسيت ها و در غلظت هاي بالاترپرخوني، نکروز کانوني مزمن،نکروز بافتي، نفوذ سلول هاي آماسي، آنمي، ترومبوزعروق و حضور ملانين و صفرا تا حد نسبتا زياد در غلظت هاي بسيار بالاتر حضور ملانين و صفرا در حد بسيار زياد به همراه خونريزي مشاهده شد.